Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Ministerstwo Środowiska o karach za odpady komunalne

Ministerstwo Środowiska dementuje prasowe informacje o tym jakoby Unia Europejska już naliczała Polsce kary za niedotrzymanie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Na Polskę nie zostały jeszcze nałożone żadne kary za brak wypełnienia zobowiązań unijnych z zakresu gospodarki odpadami.

Nie jest zatem prawdziwa informacja jakoby od 16 lipca tego roku Komisja Europejska zaczęła naliczać nam kary - 40 tys. euro dziennie. Dyrektor biura prasowego ministerstwa Grzegorz Zygan podkreśla, że resortowi nie jest znane źródło kalkulacji takich kar. Jak podkreśla przypadki naruszeń prawa Unii Europejskiej można podzielić na trzy kategorie:

  • brak notyfikacji - w przypadku, gdy państwo członkowskie nie wywiązuje się z obowiązku powiadomienia Komisji Europejskiej o działaniach podjętych w celu transpozycji dyrektywy (tzw. NEM - krajowe środki wykonawcze);
  • niezgodność prawa krajowego z prawem UE - w przypadku, gdy nastąpi nieprawidłowa transpozycja dyrektywy do prawa krajowego;
  • niewłaściwe stosowanie prawa - w przypadku, gdy państwo członkowskie nie dopełni zobowiązań nałożonych na nie przepisami prawa europejskiego, takich jak sporządzanie planów, monitoring, sporządzanie ocen oddziaływani na środowisko lub wyznaczanie specjalnych obszarów.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że wspomniane kary są nakładane dopiero po przeprowadzeniu procesu wyjaśnienia występującej sytuacji i zbadaniu przez Komisję Europejską okoliczności, które spowodowały naruszenie prawa UE. W przypadku gdy z prowadzonego postępowania wynika coroczna poprawa sytuacji, która może nawet nie prowadzi do uzyskania określonych efektów w danym terminie, ale wykazuje ciągły postęp - wówczas Komisja Europejska może w ogóle nie skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Resort podkreśla też, że ewentualne kary są nakładane na państwa, a nie na poszczególne gminy. Wyjaśnia także, iż Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów zakłada redukcję ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Z całą stanowczością podkreślamy - Polska jest zobowiązana do redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, pisze dyrektor Zygan.

Równocześnie przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przez unieszkodliwianie odpadów rozumie się poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

W związku z tym odpady komunalne w pierwszej kolejności powinny być poddane procesom odzysku w tym recyklingu, a dopiero wówczas pozostałoś po tych procesach powinny być unieszkodliwiane (w pierwszej kolejności poddane termicznemu przekształcaniu) a w ostateczności składowane. Biorąc pod uwagę, że obecnie prawie wszystkie odpady komunalne są kierowane na składowiska odpadów, należy dążyć do popularyzacji innych metod ich unieszkodliwiania, w tym termicznego przekształcania.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.e-izery.eu

Dodano: 2010-10-20

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej