Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Gminy będą decydować o składowaniu CO2 pod ziemią

Z uwagi na zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz uwzględniając fakt, że ponad 90 % energii elektrycznej w naszym kraju jest produkowane z węgla, zachodzi potrzeba wprowadzenia nowych metod ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jedną z takich metod może okazać się w przyszłości technologia wychwytywania CO2 oraz jego składowania w formacjach geologicznych tzw. technologia CCS (z ang. Carbon dioxide Capture and Storage), do której stosowania na skalę przemysłową odnosi się dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania CO2.

Obecnie w Polsce mogą być tylko realizowane projekty w zakresie CCS o charakterze badawczym i naukowym. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, podstawą działania badawczych projektów prac geologicznych są zatwierdzane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej tj. Ministra Środowiska, po rozważeniu (w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) czy dane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Obecne przepisy nie przewidują współdziałania (opiniowanie, uzgadnianie) z gminami w toku procedury zatwierdzania omawianych projektów prac. To przedsiębiorca (na wniosek, którego Minister Środowiska zatwierdził projekt prac) ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót geologicznych, zamiaru przystąpienia do tych robót oraz uzyskanie zgody właściciela nieruchomości gruntowej, w obrębie której planowane są roboty geologiczne.

W 2009 r. Minister Środowiska podjął prace legislacyjne nad ustanowieniem nowych ram prawnych dla działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksów podziemnego składowania CO2 oraz jego podziemnego składowania, zgodnie z dyrektywą 2009/31/WE. W tym celu Ministerstwo Środowiska opracowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw.

W projektowanych przepisach, jako jeden z podstawowych warunków udzielenia koncesji przyjęto obowiązek uzgodnienia tego zamiaru z władzami samorządowymi (wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta). Oznacza to, że w przypadku negatywnego stanowiska władz samorządowych udzielenie koncesji jest niemożliwe. Ponadto, przewidziany jest udział społeczeństwa i możliwość zgłaszania opinii i uwag na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, poprzedzającej postępowanie o udzielenie koncesji. Stąd akceptacja społeczna i władz lokalnych jest niezbędnym elementem udzielenia zgody na prowadzenie działalności polegającej na podziemnych składowaniu CO2.

źródło:  Ministerstwo Środowiska
zdjęcie: Jarosław Galusek / www.nettg.pl

Dodano: 2010-06-14

Zdaniem eksperta

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić?

Masz pytanie? Napisz do nas
redakcja@ekobudowanie.pl
Zobacz wszystkie pytania
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej