Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych, a przepisy prawne

Odpowiada: Zbigniew Tałach - Stowarzyszenie "Kominy Polskie"

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin.

Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń jest jednak uwarunkowane spełnieniem wymagań w stosunku do zapewnienia ciągłej wymiany powietrza i stałego nadzoru procesu spalania w trakcie korzystania z urządzeń gastronomicznych. W związku z tym w pomieszczeniach kuchennych powinien istnieć odrębny, sprawny przewód wentylacyjny.

W innych pomieszczeniach nie należy montować urządzeń grzewczych typu A lub B, chyba że pomieszczenia te spełniają specjalne wymogi określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89). Dopuszcza się tutaj stosowanie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniach gdzie nie ma przewodu wentylacyjnego. Jednak warunki ekologiczne oraz szereg przepisów prawnych zalecają aby w pomieszczeniach mieszkalnych stosować naturalną wymianę powietrza poprzez sprawny układ wentylacyjny , a więc kominowy przewód wentylacyjny i przepust nawiewny.

Takie wymagania stawiają odpowiednie przepisy budowlane i normy przedmiotowe:

  • ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 81 poz.351z 1991 r.). Zmiany Dz.U. nr 111 poz. 725 z 1997 r.
  • Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z 1992 r.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994 r.). Zmiany : Dz.U. Nr 100 poz. 465 z 1996 r., Dz.U. Nr 106 poz.496 z 1996 r., Dz.U. Nr 146 poz. 680 z 1996 r., Dz.U. Nr 88 poz. 554 z 1997 r., Dz.U. Nr 88 poz. 554 z 1997 r., Dz.U. Nr 111 poz.726 z 1997 r., Dz.U. Nr 22 poz.118 z 1998 r., Dz.U. Nr 106 poz. 668 z 1998 r., Dz.U. Nr 41 poz.412 z 1999 r. Dz. U. Nr 49 poz. 483 z 1999 r., Dz. U. Nr 62 poz. 682 z 1999 r., Dz.U. Nr 12 poz. 135 z 2000r. Jednolity tekst Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. Kolejne zmiany : Dz.U. poz.1157 z 2000r., Dz.U. Nr 12o poz. 1268 z 2000 r., Dz.U. Nr 5 poz. 142 z 2001 r., Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z 2001r., Dz.U. Nr 110 poz. 1190 z 2001 r., Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001r., Dz.U. nr 129 poz. 1439 z 2001r., Dz.U. Nr 154 poz. 1800 z 2001r., Dz.U. Nr 74 poz. 676 z 2002r. oraz Dz.U. Nr 80 poz. 1718 z 2003 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Zmiany Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r.).
  • Polska Norma PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
  • Polska Norma PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Najwięcej uwagi zagadnieniom odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania poświęca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Zmiany Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r.).

Poniżej fragmenty najważniejszych przepisów dotyczących urządzeń grzewczych:

§ 156 ?.. 2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3.

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175

§ 174. ?. 3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrznospalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.

????.4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz.

????.5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku:

......2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły.

???? 6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych.

????9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą
komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrznospalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. ??????

Jak widać z przedstawionych przepisów prawnych i specyfikacji technicznych, w polskim ustawodawstwie przykłada się duże znaczenie do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Jest to zrozumiałe ze względu na stały pobyt ludzi i naturalną potrzebę dostarczania powietrza o odpowiednim składzie dla użytkowników tych lokali. Dlatego też należy zwrócić należytą uwagę na utrzymywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w dobrym stanie
technicznym , stosując okresowe czyszczenie i kontrole tych przewodów.

Pozostałe pytania

Dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie temperatury, tak trwały, że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Azbestem, tak popularnym w latach 60. i 70., kryto masowo dachy w całej Polsce. Dziś wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Chociaż azbest ma na trwałe zniknąć z Polski do 2032 roku, to jednak w trosce o zdrowie mieszkańców warto już teraz zlikwidować eternitowy dach. Jak więc pozbyć się azbestu, uzyskać dofinansowanie i czym go zastąpić? Czytaj więcej
Wiosna to najlepszy czas na gruntowne sprzątanie naszej posesji. Wczesne działania porządkowe przy budynku i w ogrodzie, przełożą się na efekt i spokój przez resztę roku. Przed nami oględziny rynien i ścian, oczyszczanie nawierzchni oraz pielęgnacja zieleni. Od czego zacząć? Czytaj więcej
Wybór i zastosowanie odpowiedniej zaprawy są niezwykle istotne dla trwałości ściany, ale także ze względu na inne jej właściwości, jak chociażby izolacyjność akustyczną. Ważna jest również jakość wykonawstwa przy kładzeniu zaprawy, która powinna być rozprowadzona równomiernie, tak aby ściśle przylegać do łączonych elementów.  W przypadku elementów silikatowych wybór odpowiedniej zaprawy zależy od założeń projektowych. Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej