Opóżnienia gmin w budowie oczyszczalni ścieków

Aby Inwestycje związane z budową oczyszczalni ścieków,  nie podlegały karom, muszą być ukończone do końca 2010 r. Dla wielu zakładów komunalnych aktualny na nowo stanie się obowiązek uiszczenia odroczonych opłat lub kar. Problem dotyczy aż 157 miast powyżej 15 tys. mieszkańców.

157 miast powyżej 15 tys. mieszkańców może nie dotrzymać terminu na spełniające wymagania naszego prawa wyposażenie w oczyszczalnie ścieków komunalnych. Taką informację podał na swojej stronie internetowej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Termin ten mija 31 grudnia 2010 r.

Niedotrzymanie terminu może mieć daleko idące skutki finansowe dla spółek komunalnych i zakładów odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków, a w konsekwencji również dla gospodarstw domowych.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na podmioty korzystające ze środowiska bez uzyskania pozwolenia wodno-prawnego obowiązek zapłaty podwyższonych o 500 proc. opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi niezgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym mogą być nałożone administracyjne kary pieniężne.

Ta sama ustawa przewiduje możliwość odroczenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli przedsięwzięcie mające na celu budowę lub dostosowanie oczyszczalni ścieków do przepisów prawa jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych i nie naruszono terminu jego realizacji.

Zakładając terminową realizację inwestycji mających na celu wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków spełniające wymogi przepisów prawa, spółki i zakłady komunalne uzyskały na swoje wnioski odroczenia terminów płatności podwyższonych opłat lub kar pieniężnych. Jednak brak pieniędzy, długotrwałe procedury zlecania wykonania inwestycji, a nawet niekorzystne warunki pogodowe, w tym powodzie, doprowadziły do opóźnień w realizacji inwestycji.

Tymczasem niedokończenie do 31 grudnia 2010 r. rozpoczętych inwestycji spowoduje, że obowiązek uiszczenia odroczonych opłat lub kar stanie się na nowo aktualny. W wielu wypadkach obowiązek ten może przy tym dotyczyć nawet kilku lat wstecz. Co więcej, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane będą do zapłaty wysokich, liczonych jak dla zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę za okres odroczenia.

Konsekwencją zapłaty podwyższonych opłat i kar pieniężnych będą znaczne straty finansowe po stronie spółek i zakładów komunalnych. Nie należy mieć wątpliwości, że w celu zrównoważenia strat spółki i zakłady komunalne, a zatem dostawcy usług kanalizacyjnych, podwyższą mieszkańcom opłaty za korzystanie z tychże usług. W ten sposób ciężar zapłaty opłat i kar zostanie przeniesiony na ludność korzystającą z usług kanalizacyjnych.

Problem znany jest Ministerstwu Środowiska, które zleciło Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej aktualizację krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Prace nad aktualizacją trwają, w szczególności rozpoznana została skala opóźnień. Aktualizację, po jej sporządzeniu, będzie musiała zatwierdzić Rada Ministrów.

Odpowiedzialne za gospodarkę ściekową gminy liczą na przesunięcie w aktualizacji terminu na wyposażenie miast w oczyszczalnie ścieków o wymaganych przepisami standardach, co pozwoli na uniknięcie obowiązku zapłaty podwyższonych opłat i kar pieniężnych.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: www.bilgoraj.pl

Dodano: 2010-09-27
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej