Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Aż 60 proc. Polaków uważa torebki foliowe za niebezpieczne dla środowiska. Jak ograniczyć ich używanie? Ministerstwo Środowiska proponuje nowe rozwiązania dotyczące objęcia "foliówek? w sklepach opłatą recyklingową. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 30 września br.  Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zawierające właśnie te propozycje.

Projekt proponuje, by torebki foliowe były obciążone specjalną opłatą recyklingową nakładaną na produkujących, importerów oraz wewnątrzwspólnotowych nabywców tego rodzaju torebek.

Stawki opłat będą zależeć  m.in.  od masy  torebek (od 0,05 kg do 0,14 kg) i wyrażone zostaną jako  procent ceny netto 1 kg  torebek foliowych (maksymalna stawka tej opłaty: 50% ceny netto 1 kg torebek). Szczegółowe stawki opłaty recyklingowej po  przeprowadzeniu odpowiednich analiz zostaną ustalone w rozporządzeniu  ministra środowiska wydanym w porozumieniu z ministrem gospodarki. Przy określaniu stawki minister będzie brał pod uwagę  negatywne oddziaływanie na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z torebek foliowych, koszty  ich  zagospodarowania, masę jednostkową torebek oraz wzrost średnioroczny  wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

Szczegółowe szacunki dotyczące  wpływów z opłat recyklingowych zostaną dokonane w trakcie opracowywania  projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat  recyklingowych. Środki pochodzące z opłaty recyklingowej  byłyby przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, a  następnie przeznaczane na selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Planuje się, że nowe przepisy dotyczące opłaty recyklingowej wejdą w życie w roku 2015.

Projektowane rozwiązanie wydaje się najbardziej kompromisowe, ponieważ  nie spowoduje całkowitego zakazu stosowania torebek foliowych. Należy również zauważyć, że projektowane rozwiązanie nie  spowoduje powstania dodatkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki handlowe.

Co może zmienić zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska opłata? Wpłynie na cenę finalną torebki foliowej, co powinno skutkować zmniejszeniem ich użycia, zahamowaniem bezrefleksyjnego sięgania po torby foliowe, a tym samym  zmniejszeniem ilości odpadów z nich powstających. Opłata zmieni krajobraz Polski na lepszy, bez foliówek zalegających na ulicach, chodnikach i w lasach - to jeden z najpowszechniejszych i wyraźnie dostrzegalnych problemów ekologicznych. Dodatkowa opłata służąca ekologii może wpłynąć na zmiany postaw konsumenckich na bardziej przyjazne środowisku. Przypomnijmy, że w Polsce każdego dnia robiąc zakupy zabieramy do domu miliony toreb foliowych. Z jednej korzystamy średnio przez 25 minut, potem staje się ona odpadem. Tylko ich niewielka część zostaje przetworzona. Zdecydowana większość trafia na składowiska i tam ulega rozkładowi przez  100,a  nawet do 400 lat, uwalniając szkodliwe składniki chemiczne.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu opłat recyklingowych:

  • opłata recyklingowa dotyczyć będzie wszystkich torebek foliowych, bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego wykorzystanego do ich produkcji;
  • opłata recyklingowa liczona będzie od każdego kilograma wprowadzonych do obrotu torebek;
  • minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem  właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,  szczegółowe stawki opłat recyklingowych, kierując się negatywnym  oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych z  opakowań, masą oraz kosztami ich wytworzenia i zagospodarowania lub  wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni oraz biorąc pod uwagę, że opłata recyklingowa powinna stanowić zachętę do ograniczania stosowania opakowań przez konsumentów;
  • produkujący, importer oraz wewnątrzwspólnotowy nabywca torebek foliowych będzie zobowiązany prowadzić ewidencję obejmującą ilość  udostępnianych torebek foliowych;
  • opłata recyklingowa wnoszona będzie na odrębny rachunek bankowy  urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce udostępniania  torby foliowej, do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym  nastąpiło wprowadzenie torebek foliowych do obrotu;
  • wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, powiększone o środki z  oprocentowania rachunków bankowych, marszałek województwa przeznaczy na  finansowania działań związanych z edukacją ekologiczną oraz selektywnym  zbieraniem odpadów opakowaniowych;
  • w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem wykorzystania środków pochodzących z wpływów z tytułu opłaty recyklingowej lub  niewykorzystania wszystkich środków pochodzących z tych wpływów, wojewoda będzie orzekał w drodze decyzji administracyjnej, o przekazaniu  tych środków na dochód budżetu państwa, w terminie do 60 dni od dnia, w  którym decyzja stała się ostateczna.

źródło: Ministerstwo Środowiska
zdjęcie: wiadomosci24.pl

Dodano: 2010-10-04
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej