Spalarnie odpadów jako pierwsze hybrydowe projekty PPP

Jest szansa, że w Polsce powstaną pierwsze projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych. Chodzi o cztery spalarnie za 4,4 mld zł. Projekty termicznej utylizacji odpadów stanowią duże wyzwanie techniczne i organizacyjne, ze względu m.in. na brak doświadczeń po stronie instytucji publicznych oraz skomplikowany model instytucjonalny.

Od początku fazy przygotowania inwestycje zostały objęte specjalnym wsparciem, zwłaszcza te planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Mowa o inwestycjach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które znajdują się na liście projektów kluczowych programu "Infrastruktura i Środowisko", których łączny koszt realizacji wynosi przeszło 4,4 mld zł, a dotacja unijna z PO IiŚ może wynieść ponad 1,5 mld zł.

Pierwszą  z tych inwestycji jest system gospodarki odpadami dla miasta Poznania. Projekt przewiduje budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Zakłada osiągnięcie ustawowych poziomów ich odzysku, ograniczenie masy składowych odpadów, upowszechnianie i dalsze rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów.

Drugim jest projekt "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". To kontynuacja wcześniejszych inwestycji dofinansowanych z UE w ramach Funduszu Spójności takich jak sortownia odpadów komunalnych, rozbudowa kompostowni odpadów organicznych oraz budowa składowiska balastów. W ramach przedsięwzięcia ma zostać wybudowana instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Kolejnym projektem jest system gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego. Ma on na celu objęcie 30 gmin i miast regionu systemem unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych. Budowy zakładu termicznej obróbki odpadów podjęła się gmina  Koszalin i ona będzie beneficjentem środków unijnych dla tego projektu.

Ostatnim projektem jest system gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów. Realizacja projektu zakłada prowadzenie wspólnej polityki gospodarki odpadami wraz z wybudowaniem zakładów termicznego przetwarzania odpadów przez 14 miast na prawach powiatu tworzących GZM.

Jest szansa, że w Polsce powstaną pierwsze projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych. Mowa o czterech spalarniach za bagatela 4,4 mld zł. Opisane projekty mają być przykładem pionierskich inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem dofinansowania Unii Europejskiej. Stanowić  tzw. hybrydowe modele partnerstwa, polegające na jednoczesnym wykorzystaniu środków z funduszy unijnych, krajowych środków publicznych oraz kapitału prywatnego.

W przypadku projektów hybrydowych obecność partnera prywatnego poprawia efektywność i wskaźnik korzyści. Z kolei udział UE odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko z powodu udostępniania finansowania, ale również uwiarygadnia projekt wobec pozostałych partnerów. Unia zapewnia również pokrycie kosztów wstępnych studiów projektu i wsparcie instytucjonalne.

Projekty dotyczące spalarni odpadów są stosunkowo zaawansowane, co nie oznacza, że ich zamknięcie pod względem finansowym nastąpi szybko. Wnioski o dofinansowanie spalarni odpadów złożone przez beneficjentów są poddawane weryfikacji formalnej i merytorycznej oraz ocenie przez niezależnych ekspertów. Jako projekty duże (ich wartość przekracza 50 mln euro), są one również weryfikowane przez JASPERS (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) oraz przez Komisję Europejską.

W przypadku projektów poznańskiego, koszalińskiego oraz łódzkiego trwa obecnie ocena merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie oraz równoległa ocena dokumentacji aplikacyjnej przez ekspertów JASPERS. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez instytucje będzie możliwe podpisanie umów o dofinansowanie i uruchomienie postępowań o wybór partnerów prywatnych. Postępowania te powinny rozpocząć się na przełomie I i II kwartału przyszłego roku.

Równolegle do wyboru partnerów będzie prowadzona ocena projektu przez Komisję Europejską, która ostatecznie potwierdza maksymalną wysokość dofinansowania. Ze względu na fakt, iż oba procesy są ze sobą powiązane, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z pomocą ekspertów Europejskiego Centrum Wiedzy o PPP, ustala z KE ścieżkę postępowania, która umożliwi zamknięcie obu procesów w tym samym czasie. Wydając decyzję o dofinansowaniu KE będzie znała wyniki negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi dla czterech polskich spalarni odpadów. Zatwierdzenie projektów przez KE pozwoli z kolei na podpisanie z nimi kontraktów.

Ze względu na braki formalne nie zakończyła się jeszcze ocena projektu górnośląskiego. Z uwagi na strategiczne znaczenie inwestycji, województwo otrzyma jednak dalsze wsparcie finansowe i doradcze rządu w trakcie przygotowania dokumentacji.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.trojmiasto.pl

Dodano: 2010-12-22
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej