Relacja z V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej to największe wydarzenie branży energetyki słonecznej w Polsce. Tegoroczne spotkanie, które odbyło się w Krakowie, zgromadziło reprezentantów różnych środowisk z sektora energetyki słonecznej: instalatorów, producentów urządzeń, stowarzyszeń, przedstawicieli nauki oraz samorządów.

Tematyka Forum, które odbyło się 18 kwietnia 2012 r. w Krakowie dotyczyła aspektów rynkowych, technicznych i prawnych instalacji solarnych. Podczas V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej przedstawione zostały wyniki badań rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r., z którego wynika, iż w ubiegłym roku na rynku krajowym sprzedano ogółem prawie 253,7 tys. m2 tych urządzeń, łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce na koniec 2011 r. wyniosła 909 tys. m2. Przyrost nowo instalowanych kolektorów słonecznych wyniósł 70% w stosunku do roku 2010. Obroty na rynku oszacowano na blisko pół miliarda złotych. Obecnie na polskim rynku działa ok. 70 firm produkujących, dystrybuujących ponad 440 typów kolektorów słonecznych.

Xavier Noyon, Sekretarz Generalny European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) przedstawił prezentację na temat rynku energetyki słonecznej termicznej w UE oraz perspektyw jej rozwoju. Wstępne dane dotyczące sprzedaży instalacji słonecznych w krajach europejskich nie wykazują wzrostu rynku, a w całej UE przewidywany jest nieznaczny spadek sprzedaży.

Wzrost na rynkach europejskich został osiągnięty jedynie w trzech krajach: Danii, Szwajcarii oraz Polsce. Bardzo istotne jest właściwe wprowadzanie instrumentów wsparcia dla energetyki słonecznej oraz całej energetyki odnawialnej: dużo lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązkowego wykorzystania urządzeń energetyki odnawialnej w budynkach niż tak jak w przypadku Hiszpanii, wyłącznie systemu energii słonecznej - tzw. solar obligation.

Ponadto istotne dla zrównoważonego rozwoju rynku i efektywności ekonomicznej jest stopniowe zmniejszanie skali dotacji do zakupu instalacji słonecznych, podczas gdy nieefektywna jest całkowita likwidacja systemu wsparcia (tzw. stop and go policy).

Miłosz Lipiński z biura projektowego M&L Lipińscy, prezentując rynek budowy domów mieszkalnych w Polsce i rosnące potrzeby w zakresie rozwiązań energooszczędnych, w tym kolektorów słonecznych, podkreślił, że ponad 30% energii konsumowanej w Polsce przypada na gospodarstwa domowe, z tego 22% na ogrzewanie. Możliwe i racjonalne jest ograniczenie zapotrzebowania na ciepło ze 120 kWh/m2 (obecny standard) do poziomu 40- 50kWh/m2/rok i wykorzystanie min. 20% udziału energii z OZE w budownictwie mieszkaniowym. Zdaniem Lipińskiego konieczne jest wprowadzenie czytelnych, zrozumiałych i egzekwowalnych przepisów oraz położenie nacisku na odpowiednią do potrzeb edukację inwestorów, wykonawców, projektantów.

Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie podczas swojego wystąpienia wskazał, że ciepłownictwo systemowe jest otwarte na technologie energetyki słonecznej, jednakże ograniczenia techniczne i regulacje prawne nie ułatwiają w tym zakresie przemian w ciepłownictwie i trudno jest współpracować tym dwóm sektorom w Polsce, np. ze względu na priorytet wprowadzania kogeneracji w ciepłownictwie.

Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii środowiska z Banku Ochrony Środowiska przedstawiła doświadczenia banku w finansowaniu budowy instalacji słonecznych w ramach rewitalizacji i modernizacji istniejących budynków. BOŚ Bank przez ponad 20 lat finansuje projekty sektora energetyki odnawialnej, w tym projekty dotyczące kolektorów słonecznych. Łączna pula udzielonych przez Bank kredytów na OZE sięga już1,3 mld zł, w tym 106 mln zł - kolektory słoneczne. Oprócz wprowadzonego w sierpniu 2010 r. instrumentu finansowego "Słoneczny Eko-Kredyt" z dotacją NFOŚiGW na zakup kolektorów słonecznych, BOŚ Bank udziela m.in. kredytów również w ramach współpracy z WFOŚiGW oraz programu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W wybranych regionach, dostępne jest także finansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA - Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich. Jest to poza dotacyjny, zwrotny instrument inżynierii finansowej, stworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) w celu wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach miejskich.

Minister Mieczysław Kasprzak, odpowiedzialny za energetykę odnawialną Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiając zagadnienie energetyki słonecznej w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, stwierdził, że praca nad regulacją nie jest łatwa, ale "dobra ustawa OZE może powstać do końca roku". Podkreślił, że kończą się konferencje uzgodnieniowe, międzyresortowe i projekt ustawy ewoluuje. Zapisy w ustawie będą wspierać długoterminowe inwestycje w OZE z okresem 15-letnim, ponadto w ustawie pojawi się wsparcie dla rozproszonych źródeł energii w tym dla fotowoltaiki oraz pojawią się maksymalne uproszczenia i zróżnicowane dla technologii OZE współczynniki wsparcia, z preferencją dla mikroinstalacji.

Ewa Wnukowska, Dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zaprezentowała efekty wsparcia sektora energetyki słonecznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz możliwe formy wsparcia w następnym okresie programowania funduszy UE na lata 2014 - 2020. W obecnej perspektywie finansowej do 2014 r. łącznie we wszystkich 16 RPO, na sektor energetyki słonecznej przeznaczono 355,6 mln zł.

Najwięcej umów w obszarze energia słoneczna podpisano w województwach: małopolskim, łódzkim, lubelskim, pomorskim. W większości regionów nie planuje się kolejnych naborów, jednakże konkursy jeszcze trwają bądź będą ogłoszone w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i podlaskim.

W końcowej części V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej odbył się panel dyskusyjny dotyczący przyszłości rynku energetyki słonecznej termicznej. W dyskusji wzięło udział 4 panelistów: Prof. Maciej Nowicki - Minister Środowiska w latach 1989 - 1990 oraz 2007 - 2010, Minister Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki, dr Jan Rączka - Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zenon Laszuk - członek założyciel Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej i prezes firmy instalacyjnej Rapid.

Pełne informacje na temat V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej dostępne są na stronie internetowej www.solarforum.ieo.pl.

Patronat medialny nad Forum został objęty przez serwisy należące do Grupy BudujemyDom.pl - Ekobudowanie.pl, DachyB2B.pl oraz InstalacjeB2B.pl.

źródło i zdjęcie: Instytut Energetyki Odnawialnej

Dodano: 2012-05-07
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej