Wymiana pokrycia azbestowego - czego wymagają przepisy?

Realne zagrożenie dla zdrowia pojawia się wtedy, gdy włókna azbestowe zostaną uwolnione z cementowej otoczki, do czego dochodzi wskutek uszkodzenia płyt, podczas ich cięcia i kruszenia oraz na skutek naturalnego starzenia się spoiwa cementowego.

Pierwsze przepisy dotyczące ochrony przed szkodliwym wpływem azbestu zawartego w różnych materiałach pojawiły się w Polsce w 1997 roku. Była to ustawa zakazująca produkcji, sprzedaży i importu wyrobów zawierających azbest. Późniejsze akty prawne dotyczyły zasad postępowania z materiałami azbestowymi i nakładały obowiązek ich inwentaryzacji oraz sukcesywnego usuwania.

Ze względu na zagrożenie w pierwszej kolejności usuwane są miękkie materiały azbestowe, takie jak tkaniny oraz izolacje cieplne rurociągów i przegród. Twarde materiały z dodatkiem azbestu powinny być na wszystkich dachach wymienione do końca 2032 roku. Obowiązek wymiany pokrycia azbestowego należy do właściciela budynku, który powinien powierzyć usunięcie płyt azbestowo-cementowych koncesjonowanej firmie.

Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w poszczególnych województwach*
* (dane z Ministerstwa Gospodarki z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009?2032)

Nie wolno samemu demontować pokrycia azbestowego i składować go w niedozwolonym miejscu. Gminy natomiast zobowiązane są do zorganizowania na swoim terenie odbioru i składowania tych materiałów. Właściciele budynków będą mogli uzyskać od gminy wykaz firm uprawnionych do demontażu płyt azbestowych.

Chociaż założono, że właściciele budynków z pokryciem z płyt azbestowo-cementowych mają sami pokrywać koszty ich demontażu i wywozu, w praktyce wiele gmin finansuje w całości lub części te wydatki.

opr.: Redakcja