Czym są ścieki według prawa?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawach: Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska za ścieki uważa się m.in. wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze oraz wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

W zależności od pochodzenia ścieki dzieli się na: ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe. Zanieczyszczenia niesione w ściekach obejmują substancje nieorganiczne (mineralne) i organiczne rozpuszczone oraz w formie koloidów, zawiesin i emulsji. W przeciętnym gospodarstwie domowym ilość wyprodukowanych ścieków zwykle nie przekracza 5 m3 w ciągu doby.

W myśl art. 26 ustawy - Prawo wodne, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do tzw. "zwykłego korzystania z wód? stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Prawo to nie stanowi jednakże prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:

  • pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
  • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
  • wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, jako stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może spowodować emisję, posiada również status "instalacji? w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

opr.: Anna Bufnal, Michał Behnke