Wycinka drzew w zgodzie z prawem

Budując dom na działce zalesionej, często zmuszeni jesteśmy do usunięcia drzew i krzewów. O jakie więc pozwolenia należy się starać i czy poniesiemy w związku z tym jakiekolwiek opłaty?

Każdy inwestor w takim przypadku powinien sprawdzić,  czy grunt jest opisany w rejestrze gruntów jako las. Jeśli tak, niezbędne będzie wystąpienie do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie z produkcji leśnej obszaru zajętego pod budowę domu wraz z urządzeniami, ogrodzeniem, miejscem parkingowym, ciągami komunikacyjnymi itp.

Do takiego wniosku musi być załączony wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, opis taksacyjny lasu i plan wyłączenia z opisanymi budynkami, budowlami i urządzeniami.Po uzyskaniu takiego wyłączenia lub o ile działka nie jest lasem, niezbędne będzie zezwolenie burmistrza lub wójta na wycinkę drzew, również we wskazanym zakresie.

Osoba fizyczna, która uzyska zezwolenie na wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie ponosi opłat. Podobnie jest w przypadku drzew, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie (młodszych niż 5-letnie, owocowych), drzew posadzonych lub wyrosłych po zakwalifikowaniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.