Jak obecnie uzyskać zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Aby uzyskać zwrot VAT-u za materiały budowlane należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne dokumenty.

Jednym z dokumentów uprawniających do ubiegania się o zwrot VAT-u za materiały budowlane jest wniosek zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko, numer NIP (albo numer PESEL);
 2. rodzaj poniesionych wydatków;
 3. rok rozpoczęcia inwestycji;
 4. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;
 5. kwotę zwrotu, równą 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie większą jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

  - ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych;

  - i 70 m2 powierzchni użytkowej w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub 30 m2 w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

  (W przypadku osób, które dokonywały od 1992 r. odliczeń wydatków budowlanych od dochodu lub od 1997 r. od podatku dochodowego od osób fizycznych, powyższe kwoty podlegają obniżeniu odpowiednio do 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej ww. iloczyn). Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.)

 6. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu.

Do wniosku o zwrot VAT-u za materiały budowlane należy załączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę albo w przypadku remontu - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Obecnie w sprawie zwrotu VAT-u za materiały budowlane urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzję, w której określa kwotę zwrotu albo jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji. Kwota zwrotu podlega  wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji albo w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie lub zwrot nie został wypłacony w terminie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności. Wykaz materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, wskazany jest w Obwieszczeniu
Ministra Transportu i Budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. M T i B z 2006 nr 1poz. 1)

opr.: Redakcja