Kto jest uprawniony do prowadzenia dziennika budowy?

Do prowadzenia dziennika budowy zobowiązany jest kierownik budowy.

Wpisy w dzienniku budowy mogą zamieszczać: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych i osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy. Również, w ramach kontroli, wpisy mogą zamieszczać pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Wpisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, opatrzone datą i podpisem. Umieszcza się je wyłącznie po jednej stronie kart dziennika. Zazwyczaj w dzienniku znajdują się wpisy geodetów i kierownika budowy, który odnotowuje najważniejsze etapy budowy.

opr.: Redakcja