Projekty domów

Archipelag
Gotowy projekt domu Ewa wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
78.90m2
czytaj dalej
MTM Styl Sp. z o.o.
Gotowy projekt domu Imbir wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
50.50m2
czytaj dalej
Home Koncept
Gotowy projekt domu HomeKONCEPT 23 wizualizacja
Powierzchnia użytkowa
119.28m2
czytaj dalej
Zobacz wszystkie projekty
Topowe projekty domów energooszczędnych z najlepszych pracowni architektonicznych w Polsce.

Jak prawidłowo wykonać przewody spalinowo-wentylacyjne?

Odpowiada: Zbigniew Tałach - Stowarzyszenie "Kominy Polskie"

Przewody spalinowo-wentylacyjne muszą być wykonane zgodnie z  prawem.

Mówi o tym Prawo Budowlane (USTAWA z 7 lipca 1994 r., Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.  nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami: Dz. U.  z 2003 r. nr 33, poz. 270, Dz. U.  z 2004 r. nr 109, poz. 1156, Dz. U.  z 2008 r. nr 201, poz. 1238, Dz. U.  z 2008 r. nr 228, poz. 1514, Dz. U.  z 2009 r. nr 56, poz. 461) oraz "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów" (Dz. U. nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. nr 52, poz.452).

Rozdział 5 "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" precyzuje wymagania dla przewodów kominowych i wentylacyjnych. W kolejnych paragrafach tego aktu czytamy:

§ 140.
1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacje, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposobu prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg,  zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.

2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w §266

I dalej:

4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

§ 142.

1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.

2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób  określony Polską Normą dla kominów murowanych.

3.  Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrze budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.

§ 143.

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 1.

2. nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.

3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczy palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.

§ 144.

1 Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.

2. trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich obliczeniach jako części tej  konstrukcji.

§ 145.

1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominkowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 014 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania  różnicy poziomu włączenia co najmniej 1.5 m oraz nieprzyłączenia  więcej  niż  pieców do tego przewodu.

3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.

4. Przyłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych powinny odpowiadać warunkom określonym w  § 174 i 175.

§ 146.

1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.

2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin.

Pozostałe pytania

Koszty ogrzewania domu stanowią nawet 80% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domu. To tutaj powinniśmy szukać największych oszczędności. Jeszcze przed pełnią sezonu grzewczego warto sprawdzić, jak obniżyć koszty ogrzewania. Przedstawiamy doraźne i bardziej trwałe sposoby na niższe rachunki zimą. Czytaj więcej
Wiele osób odkłada decyzję o remoncie z obawy nie tylko o koszty tego przedsięwzięcia, ale też czas jego trwania. Materiały schnące przez wiele godzin i przedłużające się prace wykończeniowe nierzadko zmuszają do spędzenia kolejnych dni poza domem czy mieszkaniem i pogłębiają frustrację spowodowaną niekomfortową sytuacją. A można wszystko zrobić w ciągu weekendu. Jak się przygotować i jak zralizować taki remont? Czytaj więcej
Zima to nie przelewki. Szczególnie dla dachu, który stanowi główną barierę ochronną domu zarówno przed chłodem, jak i wilgocią. Podpowiadamy, jak przed nadejściem zimy zadbać o kompletne zabezpieczenie pokrycia od A do Z. Czytaj więcej
Na wszystkie pytania związane z budową domu ekologicznego i energooszczędnego odpowiadają specjaliści z wiodących firm branży budowlanej.
Poradnik
Na wielkość ciągu kominowego oprócz parametrów samego komina, jego stanu technicznego, czystości oraz sposobu eksploatacji, największy wpływ ma przyroda - wszystko to, co do tej pory znajdowało się poza kontrolą człowieka, a zatem: siła wiatru i jego kierunki oddziaływania,... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej