Odprowadzanie wody opadowej

Wodę oczywiście najprościej odprowadzać na trawnik i można na tym poprzestać, jeśli grunt jest przepuszczalny. W trudniejszych warunkach gruntowych, to znaczy na terenach, gdzie na powierzchni przeważają grunty spoiste, wodę można odprowadzić do osadzonych w gruncie skrzynek rozsączających, z których woda wydostaje się stopniowo i powoli wsiąka w grunt.

Wodę spływającą z dachu można odprowadzać do:

  • studni chłonnej na działce - pod warunkiem że pod warstwą nieprzepuszczalnej gliny lub iłu jest grunt przepuszczalny;
  • kanalizacji ogólnospławnej (czyli odbierającej też wody z opadów burzowych, a nie wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze) - pod warunkiem uzyskania na to zgody przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego);
  • rowu melioracyjnego - za zgodą lokalnych władz (wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę wodną).

Deszczówkę można także zgromadzić w zbiorniku, a potem wykorzystać do celów gospodarczych, np. do podlewania ogrodu.

W zależności od sposobu odprowadzania wody deszczowej na zakończeniach rur spustowych montujemy:

a) sitko rewizyjne oraz reduktor, jeśli deszczówkę chcemy odprowadzić do instalacji drenarskiej;
b) wylewkę rury spustowej, jeśli odprowadzamy wodę na trawnik;
c) ruchomy wyłapywacz deszczówki, jeśli wodę chcemy gromadzić w zbiorniku (otwarty wyłapywacz: woda leci do beczki, zamknięty: deszczówka leci dalej w dół rury spustowej).

opr.: Redakcja