Nowe paliwa i kotły w ramach "Czystego powietrza dla Śląska"

Nowe paliwa i kotły w ramach "Czystego powietrza dla Śląska"

Opracowanie nowych kompozytowych, opartych na węglu, paliw oraz konstrukcji kotłów grzewczych wykorzystujących nowe technologie spalania, zakłada program "Czyste powietrze dla Śląska" wdrażany m.in. przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Polski Koks.

Efektem przedsięwzięcia ma być poprawa standardów ekologicznych związanych ze spalaniem paliw węglowych. Program "Czystego powietrza dla Śląska" odwołuje się m.in. do opracowanego w ostatnich miesiącach na zlecenie samorządu regionu "Programu ochrony powietrza dla stref woj. śląskiego, w których stwierdzono ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu".

Z dokumentu wynika, że w całym woj. śląskim przekraczane są dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza, w tym rakotwórczego benzopirenu i tzw. pyłu zawieszonego. Za te zanieczyszczenia odpowiada głównie tzw. niska emisja zanieczyszczeń pochodząca z często przestarzałych domowych pieców węglowych i lokalnych kotłowni na to paliwo.

Spalanie w takich instalacjach zwykle jest nieefektywne. W wielu przypadkach znaczna emisja zanieczyszczeń jest także skutkiem niskiej jakości paliwa. Zgodnie z badaniami, normy benzopirenu przekroczone są w całym regionie, a pyłu zawieszonego głównie nad aglomeracjami i w południowej części regionu.

Wramach programu ma ruszyć badanie ankietowe skierowane do obecnych i emerytowanych pracowników tej spółki odbierających tzw. deputaty węglowe i ogrzewających domy indywidualnymi kotłami węglowymi. Ankieta ma pomóc w zebraniu danych m.in. o używanych przez nich rodzajach kotłów i paliwa, a także dostarczeniu informacji czy są zainteresowani dotacjami (w ramach gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji) na modernizację własnych kotłowni i odbiorem w przyszłości nowych gatunków paliw w ramach deputatu węglowego.

Opracowane w ramach Programu paliwa będą musiały spełniać wymagania emisyjne, co potwierdzi m.in. ich certyfikacja odpowiednim znakiem bezpieczeństwa ekologicznego.

Wśród uczestników ankiety wyłonione też mają zostać osoby, które otrzymają bezpłatne próbki nowych paliw. Kilkumiesięczne testy ich spalania będą odbywały się pod nadzorem naukowców Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, które również dołączyły do "Czystego powietrza dla Śląska". Wyniki ankiety pomogą w wypracowaniu strategii ograniczania niskiej emisji, a także staną się podstawą dla zaproszenia do współpracy przy Programie gmin woj. śląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego, skutkuje skróceniem średniej długości życia przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej o ponad osiem miesięcy, a przeciętnego Polaka o kolejne dwa miesiące - z racji większego zanieczyszczenia pyłem niż średnie w krajach UE.

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek stałych i ciekłych, które mogą pochodzić z emisji bezpośredniej, albo powstają w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze, np. tlenkami siarki, tlenkami azotu i amoniakiem. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzopiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Benzopiren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych powstającym m.in. podczas spalania związków organicznych (w skład których wchodzi węgiel) przy niewystarczającej ilości tlenu. Benzopiren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale też na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje dużą toksyczność przewlekłą, co jest związane z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

źródło: PAP
zdjęcie: www.nettg.pl