Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

We wrześniu br. w Polsce rozpoczęło swą działalność Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Jest to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi na problem niedostatków energetycznych na terenach wiejskich i podmiejskich.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest platformą wymiany doświadczeń, umożliwiającą zabranie głosu wszystkim tym, dla których potrzeby energetyczne terenów wiejskich i podmiejskich są kwestią ważną. Wiedza, świadomość oraz wykorzystanie efektywnych źródeł energii na tych terenach są znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Ponadto niższe dochody mieszkańców polskich wsi i miasteczek zmuszają do korzystania z tradycyjnych technologii energetycznych. Te zaś oparte są na paliwach wysokoemisyjnych np. na węglu lub oleju opałowym, które zanieczyszczają środowisko naturalne.

Polska zobowiązała się do przestrzegania szeregu dyrektyw i podejmowania działań oczekiwanych od wszystkich członków UE. Działania te to m.in.: redukcja emisji CO2, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zabezpieczenie dostaw energii oraz zabezpieczenie i poprawa warunków dla rozwoju gospodarki wiejskiej. Jednak nadal na właściwą realizację polityki energetycznej Polski największy wpływ mają podmioty gospodarcze z sektora przemysłowego: huty, fabryki, elektrownie oraz duże aglomeracje miejskie. A przecież prawie 40% Polaków mieszka na terenach wiejskich. Dlatego też publiczna dyskusja na temat konieczności redukcji emisji szkodliwych pyłów, efektywnych przyjaznych środowisku źródeł energii, musi dotyczyć terenów pozamiejskich, podkreśla Sylwester Śmigiel, przewodniczący inicjatywy FREE.

Wśród celów programowych Forum Rozwoju Efektywnej Energii znajduje się m.in.: edukowanie ludności obszarów wiejskich i podmiejskich w zakresie efektywnych, bezpiecznych i czystych rozwiązań energetycznych, zwiększanie świadomości polskich polityków, władz wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach wiejskich i podmiejskich oraz zachęcenie decydentów do zmian legislacyjnych dotyczących rozwiązań energetycznych przy uwzględnieniu interesów mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.

W ramach działań Forum, jeszcze w tym roku, zostaną zrealizowane badania świadomości i wykorzystania efektywnych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Dodatkowo, niezależni eksperci zaangażowani w pracę FREE, przygotują teksty, które wraz z wynikami badań będą stanowiły część specjalnej publikacji. Dokument ten zostanie zaprezentowany polskim politykom, władzom centralnym i lokalnym, a także zainteresowanym organizacjom na ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce świadomego wyboru efektywnych energetycznie źródeł energii na terenach wiejskich i podmiejskich.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest częścią europejskiej inicjatywy, która ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas, globalnego lidera rynku LPG.

W Polsce Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa pod mecenatem firmy Gaspol. Jest rozwinięciem, realizowanego od 2009 r. ogólnopolskiego programu "Gaspol kibicuje klimatowi". Cel programu, czyli budowanie w świadomości społeczności lokalnych, wynika z przekonania, że nie ma zrównoważonego rozwoju bez wykorzystywania przyjaznych źródeł energii, wpisuje się w założenia i cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy FREE.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.domowyksiegowy.pl