Założenia do ustawy o odpadach przyjęte przez rząd

Założenia do ustawy o odpadach przyjęte przez rząd

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Cel ustawy to usprawnienie gospodarki odpadami w kraju.

Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. Według danych GUS z 2009 r. w naszym kraju ponad 86 proc. odpadów komunalnych trafia na składowiska, w tym nawet 95 proc. nie jest w jakikolwiek sposób przetwarzanych przed składowaniem, co jest prawie dwukrotnie powyżej średniej europejskiej (w Unii Europejskiej średnio 47 proc.).W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet mniej niż 10,0 proc. (2006 r.), a to dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku.

Tymczasem we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski i Węgier, obowiązuje system, który na gminę nakłada obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowany przez ministra środowiska projekt w jednym z wariantów umożliwia gminie przejęcie obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze uchwały rady gminy.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął właśnie projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Radzie Ministrów zostanie przedłożony również wariant zakładający przejęcie przez gminy gospodarki odpadami wraz z wejściem w życie przepisów ustawy.

Mamy szansę na uzdrowienie systemu gospodarki odpadami w Polsce, a ten projekt i przedstawione do wyboru rozwiązania są dla tego procesu kluczowe, powiedział minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Co to oznacza dla mieszkańców? W gminach, w których już wprowadzono zarządzanie odpadami komunalnymi przez samorząd, wyeliminowano porzucanie odpadów np. w lasach czy spalanie śmieci w domowych piecach. Obniżone także zostały stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów (przykładowo: wcześniej 18-30 zł/osoba/miesiąc, a po przejęciu władztwa 4,8-10zł/osobę/miesiąc). Wzrasta też ilość odbieranych odpadów komunalnych (od 30 do 50 proc.), co jest konsekwencją zaprzestania nielegalnego pozbywania się odpadów.

Samorządy już w tej chwili dostarczają nam wodę, odprowadzają ścieki, prowadzą szkoły dla naszych dzieci. Teraz będą miały możliwość sprawniejszego przejęcia zarządzaniem odpadami komunalnymi, podkreśla minister Kraszewski.

Obowiązująca dotychczas ustawa zakłada m.in. konieczność przeprowadzania referendum w gminie, która chciałaby przejąć odpowiedzialność za gospodarowanie śmieciami z domów. W praktyce jest to mechanizm bardzo trudny do zastosowania ze względu na jego koszty i problemy z frekwencją w referendum.

Dostosowanie polskiej branży gospodarowania odpadami komunalnymi do standardów europejskich to jedno z głównych wyzwań ministra środowiska. Przygotowywane zmiany do ustawy stanowią filar dla kompleksowych działań ministra Andrzeja Kraszewskiego mających sprawić, by gospodarka odpadami komunalnymi stała się w Polsce racjonalna oraz zgodna z unijnymi normami, a co za tym idzie bezpieczna dla środowiska.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.ostrowmaz.pl