Małe instalacje OZE bez koncesji

Małe instalacje OZE bez koncesji

Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ta w dużej mierze będzie dotyczyć "małych" elektrowni wiatrowych oraz biogazowni. Proponowane rozwiązania mogą zwiększyć zainteresowanie małych przedsiębiorstw, które będą chciały podjąć się wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, odsprzedając nadwyżkę przedsiębiorstwom energetycznym.

Ustawa wprowadza znaczne ułatwienia dla "mikroinstalacji", przez którą należy rozumieć instalacje OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub mocy cieplnej lub chłodniczej do 70 kW, a w przypadku biogazu rolniczego 100 kW i 130 kW. Dla takich instalacji nie będzie trzeba uzyskiwać koncesji.

Zarówno działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu jak i działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zostanie zaliczona do działalności regulowanej i będzie podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego - w przypadku biogazu lub Prezesa URE - w przypadku energii elektrycznej. Nie będzie wymagać wpisu wytwarzanie energii w celu jej zużycia na potrzeby własne lub gdy sprzedaż energii nie przekracza 30proc. wytworzonej energii w danym roku.

Przyłączenie do sieci odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie Prawo gazowe, a także znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne. Mikroinstalacje zwolnione będą z opłat za przyłączenie do sieci. Wprowadzony zostanie także obowiązek zakupu oferowanej energii wytworzonej w mikroinstalacji przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzanie energii i sprzedające ją odbiorcy końcowemu.

Ustawa regulująca instalacje OZE przewiduje również zwolnienie z opłat m.in. za wydanie świadectw pochodzenia i uzyskania koncesji dla przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW. W ustawie zawarto także regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia stanowiącej potwierdzenie dla odbiorcy, że dana ilość dostarczonej energii została wytworzona w OZE. Dokument elektroniczny, z którego nie wynikają prawa majątkowe będzie wydawany na okres 12 miesięcy.

Zgodnie z założeniami, ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: Wolf System