"Akademia odpadowa" - projekt skierowany właśnie do Ciebie!

"Akademia odpadowa" - projekt skierowany właśnie do Ciebie!

"Akademia Odpadowa" to nowy projekt, który ma na celu kompleksową edukację, a także zmianę zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Zadaniem Akademii jest kształcenie umiejętności związanych z prawidłową segregacją i kompostowaniem odpadów, pokazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich zagospodarowania oraz promocja nowoczesnych metod odzysku i unieszkodliwiania.

Gwałtowny rozwój zaawansowanych technologii oraz wygoda życia codziennego powoduje, że zaczęło przybywać coraz więcej śmieci trudnych do utylizacji. Dużo produktów wytwarzanych przez człowieka nie podlega samoistnemu rozkładowi, albo rozkłada się tak wolno, że ilość powstających śmieci przerasta możliwości ich przetworzenia i unieszkodliwienia. Większość z tych odpadów należy traktować jako źródło wielu surowców: makulatury, metali, szkła, tworzyw sztucznych, które można ponownie użyć do produkcji  przedmiotów codziennego użytku. Co ważne, to podczas wykorzystania w produkcji surowców wtórnych zużywa się znacznie mniej energii niż przy produkcji tych przedmiotów z surowców naturalnych, wcześniej nie przerabianych.

Jak zatem widać, mamy tutaj podwójne korzyści w postaci ekonomicznej i ochrony naturalnego środowiska człowieka. Niestety pomimo tak istotnych zalet segregacji śmieci, w Polsce nadal główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie. Jednak powoli się ma to zmienić. Nowe regulacje prawne z uwzględnieniem unijnych zasad racjonalnej gospodarki odpadami dają nadzieje, że już wkrótce wszyscy mieszkańcy kraju zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a przede wszystkim objęci będą systemem selektywnego zbierania odpadów.

Te zamierzenia muszą zostać wsparte powszechną edukacją ekologiczną promującą minimalizację powstawania odpadów i ich selekcję w gospodarstwach domowych. Ważnym elementem edukacji nieformalnej, do której zobligowano samorządy lokalne jest przeprowadzanie kampanii informacyjno-konsultacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Wsparciem powyższych zadań publicznych, a także odpowiedzią na powyżej zdefiniowane zapotrzebowanie społeczne jest projekt "Akademia Odpadowa".  Ma on na celu kompleksową edukację, a także zmianę zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. "Akademia Odpadowa" prowadzi edukację wielu grup społeczeństwa (edukatorzy, dzieci i młodzież, a także przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ogół społeczeństwa) przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych takich jak: szkolenia prowadzone metodami aktywizującymi, kursy e-learningowe oraz portal edukacyjny i w nim zawarte narzędzia interaktywne (gry, konkursy), a także bardziej tradycyjne, ale kompleksowe publikacje drukowane.

Dodatkowo odbiorcy projektu sami będą współtworzyć serwis internetowy "Akademia Odpadowa" oraz aktywnie uczestniczyć w zadaniach i konkursach edukacyjnych, których struktura inicjuje zmianę postaw i zachowań.

źródło: Akademia Odpadowa