Są założenia do ustawy o odpadach

Są założenia do ustawy o odpadach

Odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane zgodnie z hierarchią ich odzysku, przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu ustawy o odpadach. Celem rozwiązań jest m.in. zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

Założenia do projektu są związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Stanowi ona podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Polska jest zobowiązana do wdrożenia tej dyrektywy.

Ponieważ wdrożenie dyrektywy wymaga licznych zmian w obowiązujących przepisach przygotowano założenia do projektu nowej ustawy o odpadach, rezygnując z dotychczasowej nowelizacji. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Założenia do projektu dotyczą ogólnych zasad i wymagań związanych z gospodarką odpadami. Chodzi o zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Celem projektowanych zmian jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości, zmniejszanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, a także przygotowanie do ich ponownego użycia i wykorzystania.

Wzorem dyrektywy, do nowej ustawy wprowadzone zostaną nowe definicje, takie jak: bioodpady, sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), przetwarzanie. Dodatkowo, w związku z trudnościami interpretacyjnymi występującymi we wszystkich krajach unijnych, a dotyczącymi definicji odpadów, w projekcie ustawy oraz aktach wykonawczych do niej, zostanie określona procedura umożliwiająca uznanie przedmiotów lub substancji za produkty uboczne oraz wskazująca, kiedy dana substancja traci status odpadu, wyjaśnia Centrum Informacji Rządowej.

Zgodnie z założeniami, odpady mają być zbierane w sposób selektywny i przetwarzane zgodnie z "hierarchią sposobów postępowania z odpadami". Hierarchia ta będzie miała następującą strukturę: zapobieganie; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne metody odzysku (np. odzysk energii); unieszkodliwianie, napisano.

Według CIR, takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, zmniejszenia ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności unieszkodliwiania przez składowanie, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

CIR poinformowało, że nowe przepisy o odpadach będą oddziaływać głównie na działalność podmiotów sektora gospodarki odpadami oraz organów administracji. Nowe przepisy będą oddziaływać na zmianę zachowań gospodarstw domowych, co powinno przynieść efekt zwiększania selektywnej zbiórki odpadów u źródła.

Większość przepisów, zdaniem CIR, powinna zacząć obowiązywać od 12 grudnia 2010 r. (to ostateczny termin na wdrożenie przepisów dyrektywy).

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: www.logismarket.pl