Efektywność energetyczna domu nie zawsze taka oczywista...

Efektywność energetyczna domu nie zawsze taka oczywista...

Czy ze świadectwa charakterystyki energetycznej rzeczywiście można jasno wyczytać, który budynek jest bardziej energooszczędny względem drugiego? Jakie dane powinny nas szczególnie interesować oraz w jaki sposób należałoby je interpretować, aby uzyskać komplet informacji na temat charakterystyki energetycznej budynku? Wszystkie te informacje, choć zawarte w świadectwie, nie wystarczą, aby prawidłowo odczytać dane dotyczące budynku.

Eksperci BuildDesk Polska postanowili przedstawić krok po kroku analizę porównawczą cech energetycznych dwóch "prawie identycznych" wariantów budynku jednorodzinnego. Bryła budynku, powierzchnie pomieszczeń i przegród są jednakowe dla obu wariantów. Elementami odróżniającymi przykłady omawianych budynków są zastosowane materiały przegród, elementy techniki grzewczej i wentylacyjnej.

Jak przekłada się to na efektywność energetyczną poszczególnych budynków? Podstawę analizy stanowi metodologia dotycząca sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wzory świadectw.

Budynkiem poddanym analizie jest dom jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni ogrzewanej ponad 165 m2, w tym około 126 m2 zajmuje część mieszkalna budynku, a ponad 38m2 stanowią pomieszczenie techniczne oraz garaż. W części mieszkalnej, jako temperaturę wewnętrzną przyjęto 200C, a w części niemieszkalnej 50C. Budynek zamieszkiwany jest przez czteroosobową rodzinę.

Który wariant budynku wybierasz?

Na początku przyjrzyjmy się jak przedstawiają się wskaźniki EP (jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną, kWh/(m2rok)) obliczone dla dwóch wariantów analizowanego budynku jednorodzinnego, na tle wymagań Rozporządzenia o Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wariant A

Wariant B

Jak widać oba warianty budynku spełniają wymagania Warunków Technicznych odnośnie oszczędności energii. Pokazane wskaźniki EP, wg WT są głównym kryterium decydującym o oszczędności budynku pod względem energetycznym. Z tego względu, wskaźniki EP są także najbardziej eksponowanymi wartościami w świadectwach charakterystyki energetycznej budynków.