Program dopłat do zakupu instalacji kolektorów słonecznych

Program dopłat do zakupu instalacji kolektorów słonecznych

Program dopłaty do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych  na lata 2010-2014, realizowany jest od września 2010 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z komercyjnymi bankami. Budżet programu wynosi 300 mln zł.

Wysokość dofinansowania instalacji kolektorów do ogrzewania wody użytkowej wynosi  45%, co po odjęciu kosztów podatku dochodowego wynosi odpowiednio 36,9% dla pierwszy progu podatkowego oraz 30,6% dla drugiego progu podatkowego - szczegółowe wyliczenia możliwe są w ramach internetowego kalkulatora, dostępnego na stronach portalu www.inwestujwkolektory.pl.

Do kogo skierowany jest program dopłat do zakupu instalacji kolektorów słonecznych?

Dzięki programowi można dokonać częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. Program dopłat skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Nie mogą z niego korzystać osoby, które posiadają podłączenie do sieci ciepłowniczej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Natomiast rolnicy, którzy chcieliby zainwestować w kolektory słoneczne mogą skorzystać z dopłat pod warunkiem, że instalacja nie będzie wykorzystana do celów rolniczych. W przypadku, kiedy gospodarstwo domowe jest połączone z działalnością gospodarczą, koszty kwalifikowane są odpowiednio zmniejszane (do 50%). Program nie przewiduje dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

Program dopłat do zakupu instalacji kolektorów słonecznych jest realizowany we współpracy z bankami:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
 • Warszawski Bank Spółdzielczy.

Zmiany w programie

Obecna wersja programu jest już trzecią wersją. Ostatnie zmiany w programie z dnia 17 stycznia br. uwzględniają  uwagi członków Panelu Słonecznego do "programu" sformułowane w piśmie do NFOSiGW lub też włączają do programu wcześniejszą wykładnię NFOŚiGW przepisów w odpowiedzi na zapytania banków i beneficjantów programu.

Istotne zmiany w programie to m.in.:

 • poszerzenie katalogu budynków objętych programem o budynki mieszkalne w budowie i doprecyzowanie definicji budynku mieszkalnego;
 • dodanie możliwości instalacji kolektorów słonecznych (KS)  na budynkach korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
 • włączenie możliwości wykorzystania w ramach "programu" KS do ogrzewania mieszkań;
 • dodanie innych materiałów i urządzeń do kosztów kwalifikowanych, o ile projektant uzna za stosowne do kosztów kwalifikowanych instalacji;
 • doprecyzowanie wymagań dot. kwalifikacji zawodowych i uprawnień instalatorów KS.

Statystyka dotycząca programu dopłat do zakupu instalacji kolektorów słonecznych

Do końca 2010 r. przyjęto 2700 wniosków na łączną kwotę 16,8 mln zł. Liczba  wniosków które uzyskały dotację wynosi - 1385, kwota dotacji udzielonych w tym okresie -  8,2 mln zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych do banku (wg kolejności) BPS, BOŚ i GBK, w dalszej kolejności pozostałe trzy banki. Średnia kwota dotacji wyniosła 2242 zł/m2 (mniej niż pułap określony  w programie - 2500 zł /m2), średnia wysokość kredytu wyniosła 13,1 tys. zł.

W tym roku nastąpi też nowy nabór banków do programu, startować do naboru obsługi programu będą mogły nowe banki - do tej pory nie korzystające z programu, bądź te, którym wyczerpały  się limity kwotowe na obsługę programu.

opr.: Instytut Energetyki Odnawialnej
zdjęcie: Aneta Sadlik