Zmiany w dopłatach do kolektorów słonecznych

Zmiany w dopłatach do kolektorów słonecznych

FOŚiGW ogłosił nowe zasady w programie dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych, które uwzględniają postulaty Stowarzyszenia  Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). Niektóre z nich to szersze dopuszczenie do programu nowobudowanych obiektów, czy obiektów podłączonych do miejskiej sieci c.o.

W drugiej połowie stycznia 2011 r., narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił informację o modyfikacji zasad, obowiązującego od jesieni 2010 r. programu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian, które były postulowane podczas spotkania Zarządu SPIUG z Zarządem NFOSIGW w listopadzie ubiegłego roku.

Jedną z nich jest szersze dopuszczenie do programu nowo budowanych obiektów. Inną zmianą jest dopuszczenie do programu instalacji solarnych, mogących także produkować ciepło, obok ciepłej wody użytkowej. Rozszerzono także krąg beneficjentów o obiekty podłączone do miejskiej sieci c.o., co prawda wciąż z wyłączeniem instalacji, gdzie sieć miejska doprowadza c.w.u.

Członkowie Stowarzyszenia  Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz środowisko związane z tym tematem oceniają, że jest to duży postęp i krok w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę czas trwania programu oraz środki przeznaczone na jego realizację, jest szansa na dalsze jego udoskonalenie i wykorzystanie zdobytych przy tym doświadczeń do stworzenia systemów wsparcia dla innych "czystych" źródeł ciepła w technologii rozproszonej, takich jak np. pompy ciepła.

Aby nie być gołosłownym, SPIUG zebrał wśród podmiotów i użytkowników zainteresowanych zastosowaniem kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wytwarzania ciepła, informacje zwrotne na temat wprowadzonych niedawno zmian systemu wsparcia finansowego dla tego źródła ciepła.

Zostało przygotowane krótkie opracowanie, które nie jest oceną wprowadzonych do programu zmian, a jedynie zbiorem bezpośrednich opinii z rynku, pochodzących od zainteresowanych, którzy bądź skorzystali ze wsparcia, bądź są tym wsparciem zainteresowani. Przekazany dokument może być pomocny dla NFOŚiGW przy dalszej modyfikacji programu i w przygotowywanych w przyszłości podobnych działaniach.

System wsparcia dla instalacji i zakupu kolektorów słonecznych, prowadzony przez NFOŚIGW opiera się na następujących zasadach:

Beneficjentami programu wsparcia mogą być:

  • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie,
  • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych, którym to budynkom mają służyć instalowane kolektory, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody użytkowej.

Co rozumiemy pod terminem "dysponowanie"?

Przez "dysponowanie" należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, z tym, że umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w całym okresie kredytowania. Z kolei przez budynek mieszkalny rozumiemy budynek przeznaczony na cele mieszkaniowe, zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie

Co podlega programowi wsparcia?

Dopłatom do kredytów bankowych podlegają inwestycje polegające na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.