Segregacja śmieci zaczyna się we własnym domu

Segregacja śmieci zaczyna się we własnym domu

Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto więc pomyśleć o poprawie jakości środowiska, w którym  żyjemy. Nie bez znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do specjalnych separatorów. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu.

Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są między innymi gospodarstwa domowe. Ilość powstających śmieci jest uzależniona od poziomu i modelu konsumpcji oraz świadomości ekologicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Bardzo często do jednego pojemnika wyrzucamy różnorodne produkty, które odpowiednio posegregowane można jednak ponownie przetworzyć.

Segregacja śmieci to wyodrębnienie:

 • papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
 • odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
 • tworzyw sztucznych i metali,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • przeterminowanych leków,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
 • odpadów budowlano-remontowych,
 • wyrobów zawierających azbest,
 • odpadów zielonych z ogrodów i parków.

Odpady domowe należy segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach. Ponad to każdy z nas powinien mieć podpisaną umowę, która będzie nam zapewniać odbieranie odpadów komunalnych.

Umowa powinna być podpisana z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów lub z gminną jednostką organizacyjną. Właściciele domów jednorodzinnych powinni zawrzeć umowę z firmą odbierającą odpady domowe. W przypadku mieszkańców bloków taką umowę podpisuje spółdzielnia mieszkaniowa.

Jeżeli na terenie danej gminy nie działają firmy odbierające odpady domowe od właścicieli nieruchomości, gmina musi zorganizować system zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

Przepisy nakładają na firmy wywożące śmieci zmieszane bezpłatne usuwanie posegregowanych odpadów. Przedsiębiorcy jednak zmuszeni są niejednokrotnie do obciążania mieszkańców opłatami za odbiór takich odpadów.

Właściwa segragacja śmieci - jakie odpady do jakiego pojemnika?

Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów , papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach - należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Segregacja powyższych odpadów (makulatury) pozwoli na odzysk papieru, co pozwali z kolei oszczędzić zarówno drzewa, jak i energię. Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew. Istotne jest by segregować tylko niezanieczyszczoną makulaturę. Oczyszczanie tych odpadów domowych nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego procesu.

Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. - łatwiej je wysegregować z pojemnika na tworzywa sztuczne. Opakowania z tworzyw sztucznych należy przed każdym wyrzuceniem zgnieć - zmniejszy się w ten sposób objętość odpadów. Segregacja tego typu odpadów jet niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat.

Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane kolorowe odpady opakowaniowe, zaś pojemniki białe służą do segregacji szklanych, bezbarwnych odpadów opakowaniowych.

Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów. Nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny.

Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci. Proces ten także umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, a także osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.