Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych, a przepisy prawne

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin.

Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń jest jednak uwarunkowane spełnieniem wymagań w stosunku do zapewnienia ciągłej wymiany powietrza i stałego nadzoru procesu spalania w trakcie korzystania z urządzeń gastronomicznych. W związku z tym w pomieszczeniach kuchennych powinien istnieć odrębny, sprawny przewód wentylacyjny.

W innych pomieszczeniach nie należy montować urządzeń grzewczych typu A lub B, chyba że pomieszczenia te spełniają specjalne wymogi określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89). Dopuszcza się tutaj stosowanie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniach gdzie nie ma przewodu wentylacyjnego. Jednak warunki ekologiczne oraz szereg przepisów prawnych zalecają aby w pomieszczeniach mieszkalnych stosować naturalną wymianę powietrza poprzez sprawny układ wentylacyjny , a więc kominowy przewód wentylacyjny i przepust nawiewny.

Takie wymagania stawiają odpowiednie przepisy budowlane i normy przedmiotowe:

  • ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 81 poz.351z 1991 r.). Zmiany Dz.U. nr 111 poz. 725 z 1997 r.
  • Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z 1992 r.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994 r.). Zmiany : Dz.U. Nr 100 poz. 465 z 1996 r., Dz.U. Nr 106 poz.496 z 1996 r., Dz.U. Nr 146 poz. 680 z 1996 r., Dz.U. Nr 88 poz. 554 z 1997 r., Dz.U. Nr 88 poz. 554 z 1997 r., Dz.U. Nr 111 poz.726 z 1997 r., Dz.U. Nr 22 poz.118 z 1998 r., Dz.U. Nr 106 poz. 668 z 1998 r., Dz.U. Nr 41 poz.412 z 1999 r. Dz. U. Nr 49 poz. 483 z 1999 r., Dz. U. Nr 62 poz. 682 z 1999 r., Dz.U. Nr 12 poz. 135 z 2000r. Jednolity tekst Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. Kolejne zmiany : Dz.U. poz.1157 z 2000r., Dz.U. Nr 12o poz. 1268 z 2000 r., Dz.U. Nr 5 poz. 142 z 2001 r., Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z 2001r., Dz.U. Nr 110 poz. 1190 z 2001 r., Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001r., Dz.U. nr 129 poz. 1439 z 2001r., Dz.U. Nr 154 poz. 1800 z 2001r., Dz.U. Nr 74 poz. 676 z 2002r. oraz Dz.U. Nr 80 poz. 1718 z 2003 r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Zmiany Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r.).
  • Polska Norma PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
  • Polska Norma PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Najwięcej uwagi zagadnieniom odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania poświęca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. Zmiany Dz.U. Nr 109 poz. 1156 z 2004r.).

Poniżej fragmenty najważniejszych przepisów dotyczących urządzeń grzewczych:

§ 156 ?.. 2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3.

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175

§ 174. ?. 3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrznospalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.

????.4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz.

????.5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku:

......2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły.

???? 6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych.

????9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą
komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrznospalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. ??????

Jak widać z przedstawionych przepisów prawnych i specyfikacji technicznych, w polskim ustawodawstwie przykłada się duże znaczenie do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Jest to zrozumiałe ze względu na stały pobyt ludzi i naturalną potrzebę dostarczania powietrza o odpowiednim składzie dla użytkowników tych lokali. Dlatego też należy zwrócić należytą uwagę na utrzymywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w dobrym stanie
technicznym , stosując okresowe czyszczenie i kontrole tych przewodów.

Zbigniew Tałach

Kominy, wentylacja

Zobacz wypowiedzi
Stowarzyszenie

Ekspert firmy

Stowarzyszenie "Kominy Polskie"