Energetyczna modernizacja polskich obszarów pozamiejskich

Energetyczna modernizacja polskich obszarów pozamiejskich

Forum Rozwoju Efektywnej Energii mając na względzie potrzeby energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich, a także biorąc pod uwagę plany polskiej polityki energetycznej i zobowiązania naszego kraju wobec Unii Europejskiej, chce rozpocząć energetyczną modernizację polskich obszarów pozamiejskich, tak aby stały się nowoczesne, bezpieczne i czyste.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii wraz z ekspertami, koalicjantami i partnerami wysuwa następujące postulaty:

  • Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.

Polityka energetyczna Polski do 2030 r., zakładająca m.in. poprawę efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii czy ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, powinna uwzględniać odbiorców poza terenami zurbanizowanymi, którzy funkcjonują poza siecią (przede wszystkim gazową). Tylko uwzględnienie terenów niezurbanizowanych może w znaczny sposób przyczynić się do realizacji celów Polityki energetycznej Polski.

Celem są m.in. regiony bezpieczne energetycznie, w których idea samowystarczalności energetycznej, czyli produkcji energii na własne potrzeby, uzupełniać będzie działania wynikające z Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

  • Efektywne źródła energii - gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców

Tereny niezurbanizowane powinny charakteryzować się większym wykorzystaniem efektywnych oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak np. energia słoneczna (kolektory słoneczne), źródła geotermalne, energia fal, prądów i pływów morskich, energia z wiatru, spadku rzek oraz paliw nisko emisyjnych, takich jak gaz płynny, a także energii pozyskiwanej z biomasy i jej pochodnych. Tego rodzaju rozwiązania zapewnią zrównoważony rozwój, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Zastosowanie efektywnych źródeł energii w skali lokalnej pozwoli zmniejszyć ilość wykorzystywanej energii, zwiększyć efektywność procesu produkcji, a także wyeliminować stosowane dotychczas paliwa wysoko emisyjne.

  • Samorządy lokalne świadome energetycznie - "Energetyczny kodeks samorządowca"

Samorządy lokalne powinny zaangażować się na rzecz rozwoju energetyki w skali lokalnej. Efektywność energetyczna regionu, jego bezpieczeństwo w zakresie zapewnienia źródeł energii, a także dbałość o zrównoważony rozwój w zgodzie ze środowiskiem powinny stać się credo każdego samorządowca, dla którego rozwój najbliższego otoczenia jest rzeczą podstawową.

Samorządy powinny oprzeć swoje strategie i działania w zakresie energetyki lokalnej na katalogu dobrych praktyk samorządowca, wspierając takie inicjatywy, jak "Energetyczny kodeks samorządowca".

  • Wspieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników oraz rozwiązań energetycznych

Każdy z nośników energii oraz technologia użytkowania mu przypisane wiążą się z zagadnieniem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla użytkownika. Drogą do osiągnięcia efektywności i bezpieczeństwa nośników i technologii energetycznych musi być innowacyjność stosowanych rozwiązań. Gazowe pompy grzewcze (GHP), ogrzewanie hybrydowe czy kogeneratory MCHP napędzane silnikiem gazowym i umożliwiające produkcję energii elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej w skojarzeniu to najważniejsze z innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań energetycznych.

Innowacyjność może się przejawiać również w innych rozwiązaniach, jak np.: termomodernizacja budynków mieszkalnych, modernizacja urządzeń grzewczych i chłodniczych, odpowiednia termoizolacja oraz wentylacja czy stosowanie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwie domowym.

  • Rozwój przedsiębiorczości na podstawie efektywnych źródeł energii

Rozwój przedsiębiorstw na terenach niezurbanizowanych musi opierać się na efektywnych nośnikach energii oraz na rozwiązaniach i technologiach energetycznych, zapewniających nie tylko przewagę technologiczną i konkurencyjną, lecz także etyczną polegającą na kierowaniu się takimi wartościami, jak dobro środowiska i społeczności lokalnych, odpowiedzialność i zaangażowanie w rozwój regionu. Przedsiębiorstwa, jako podmioty rynkowe, powinny łączyć cele gospodarcze i finansowe z wrażliwością na oczekiwania kierowane wobec nich przez otoczenie lokalne.

  • Ujęcie w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. gazu płynnego jako niskoemisyjnego źródła energii, zapewniającego różnorodność zastosowań i zwiększającego dywersyfikację źródeł dostaw

Dokument programowy, dotyczący Polityki energetycznej Polski do 2030 r., który zawiera plany wobec wielu źródeł energii, np. węgla, gazu ziemnego, powinien także wspierać ideę wykorzystania gazu płynnego (LPG) jako efektywnego i przyjaznego środowisku nośnika energii.

Gaz płynny (LPG), będąc multifunkcjonalnym paliwem, zapewniającym wiele korzyści odbiorcom końcowym i przemysłowi, stanowi ok. 3% rynku energii w Polsce. Dzięki swoim cechom fizykochemicznym z łatwością jest transportowany i przechowywany. Zdywersyfikowane źródła zakupu LPG doskonale wpisują się w ideę bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto, jako niskoemisyjne źródło energii, przyczyniają się do redukcji CO2 oraz innych toksycznych substancji, pozwalając Polsce na wywiązanie się z wielu zobowiązań unijnych w tym zakresie.

  • Edukacja na temat korzyści płynących z efektywnych źródeł energii jako element budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko naturalne

Kampania edukacyjna dotycząca zastosowania efektywnych źródeł energii jest nieodzownym elementem budującym świadomość i wrażliwość społeczną w zakresie wykorzystania energii. Powinna mieć wymiar wielopłaszczyznowy, być elementem programu edukacyjnego w szkołach, angażować media regionalne i ogólnopolskie, docierać do władz samorządowych, które chętniej sięgałyby po innowacyjne rozwiązania, a także do polityków, którzy drogą ustawodawczą mogliby w znaczny sposób ułatwić wcielanie i zastosowanie efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych.

  • Dostosowanie rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających rozwój efektywnych źródeł energii

Rozwiązania normatywne na szczeblu krajowym i lokalnym muszą wspierać rozwój regionów w kierunku szerszego wykorzystania efektywnych nośników energii i technologii im towarzyszących. Wdrażając w Polsce zapisy polityki klimatycznej UE, inicjatorzy zmian legislacyjnych powinni dążyć do rozwoju energetyki rozproszonej, mikrokogeneracji czy budownictwa energetycznego i termomodernizacji.

Rozwiązania prawne i podatkowe, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, powinny kłaść nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii i inwestycji energetycznych przyjaznych środowisku, a także wspierać i promować niskoemisyjne rozwiązania energetyczne, takie jak gaz płynny LPG. Powinno się to odzwierciedlać w konsekwentnej zasadzie braku obciążeń akcyzowych gazu płynnego w zastosowaniach do ogrzewania, chłodzenia, technologii, wytwarzania energii elektrycznej oraz innych innowacyjnych rozwiązań.

Rozwój regionów wymaga wreszcie sprawnej i skutecznej legislacji dotyczącej nielegalnych i szkodliwych praktyk, np. spalania śmieci na cele grzewcze, a także podobnego traktowania różnych źródeł energii pod kątem opłat administracyjnych i pozwoleń.

źródło: FREE
zdjęcie: Witryna Wiejska