Termomodernizacja budynków jest opłacalna

Termomodernizacja budynków jest opłacalna

Z opublikowanego raportu firmy Rockwool wynika, że  najwięcej energii, bo aż 65% zużywają gospodarstwa domowe. Energia ta jest przede wszystkim wykorzystywana do ogrzewania - ponad 71% wszystkich mieszkaniowych potrzeb energetycznych. Taka sytuacja jest spowodowana słabą termoizolacyjnością polskich domów i mieszkań.

Wysokie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nieruchomości w Polsce dotyczy zwłaszcza starych, ponad 50-letnich budynków oraz nieocieplanych bloków wzniesionych w latach 70-tych z tzw. wielkiej płyty. W przeszłości wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków były bowiem bardzo liberalne, a technologie energooszczędnego budownictwa praktycznie niedostępne. Dlatego jeszcze w latach 90-tych energochłonność ogrzewania nieruchomości w Polsce należała do najwyższych w Europie.

Obecnie Polska zaliczana jest do unijnych liderów w zakresie poprawy efektywności wykorzystania energii do ogrzewania mieszkań. Spowodowane jest to przede wszystkim wprowadzeniem energooszczędnych technologii budowlanych i rosnącym zapotrzebowaniem na ciepłe i tanie w eksploatacji domy i mieszkania.

Mimo podjętych działań energochłonność ogrzewania w Polsce jest wciąż znacząco wyższa od najlepszych wskaźników europejskich, np. ponad dwukrotnie wyższa niż w Holandii. Kosztowne straty ciepła można skutecznie zmniejszyć, budując energooszczędnie nowe domy i wykorzystując każdy remont istniejącego budynku jako dobrą okazję do jego termomodernizacji.

Choć prawo wymaga, aby nowo wznoszone budynki były coraz lepiej izolowane cieplnie i coraz bardziej energooszczędne, to zarówno z rachunku ekonomicznego jak i z doświadczenia wynika, że przy obecnych cenach energii opłaci się oszczędzać energię do ogrzewania nawet w większym stopniu niż obecnie tego wymaga prawo.

Co warto wiedzieć o termomodernizacji budynków

Termomodernizacja budynków obejmuje szereg działań, których celem jest zmniejszenie zużycia energii. Do przedsięwzięć tego typu zalicza się przede wszystkim: obłożenie ścian zewnętrznych i dachu warstwą izolacji termicznej, wymianę okien oraz wymianę lub modernizację systemu grzewczego. Pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie. Efektywność takiej termolokaty zależy od wyjściowego stanu budynku, zakresu podjętych działań, jak też zastosowanych rozwiązań technicznych.

Niezbędne działania termomodernizacyjne budynków, koszty ich wdrożenia, a następnie oszczędności które przyniosą, określa tzw. audyt energetyczny. Pozwala on nie tylko na wybór najbardziej optymalnego projektu termomodernizacyjnego, ale jest także niezbędny podczas ubiegania się o kredyt i premię termomodernizacyjną. Aktualna lista specjalistów uprawnionych do przeprowadzania audytu dostępna jest na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Finansowe wsparcie na termomodernizację budynków

W Polsce przedsięwzięcia termomodernizacyjne wspierane są finansowo przez państwo już od ponad 10 lat. Obecnie zasady tej pomocy określa nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z dniem 19 marca 2009 r. Do najważniejszych zmian, które wprowadziła zalicza się premię termomodernizacyjną dla inwestorów realizujących tego typu remonty.

Premia termomodernizacyjna udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). O jej przyznanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, m.in: właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Warunkiem otrzymania premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji termomodernizacyjnej, a także wykazanie przez wnioskodawcę, na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego, realnych oszczędności energii, które zapewni przedsięwzięcie.

Premia termomodernizacyjna stanowi maksymalnie 20% kwoty kredytu przyznanego inwestorowi na działania termomodernizacyjne, jednak nie może być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Nie może także przekraczać wartości dwuletnich, przewidywanych w audycie, oszczędności kosztów energii.

Aby inwestor mógł otrzymać premię termomodernizacyjną musi wykazać, na podstawie przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego, że termomodernizacja budynku spowoduje którąś z poniższych korzyści:

  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - o co najmniej 10%,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - o co najmniej 15%,
  • w pozostałych budynkach - o co najmniej 25%;
  • zmniejszenie rocznych strat energii w sieciach ciepłowniczych i zasilających je lokalnych źródłach ciepła, o co najmniej 25%;
  • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła i przyłączenia budynku do źródła scentralizowanego - o co najmniej 20%;
  • zamianę źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - w tym przypadku bez wymaganego minimalnego limitu osiągniętych efektów.

Zachętą do podjęcia działań termomodernizacyjnych jest także celowy brak w nowej ustawie wymogów dotyczących długości okresu kredytowania przedsięwzięcia tego typu, jak i wysokości minimalnego udziału własnego. Ponadto nowa premia termomodernizacyjna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Inwestycje w ciepłe domy i mieszkania stają się w Polsce coraz bardziej popularne. W 2008 roku BGK udzielił 3213 premii termomodernizacyjnych o średniej wartości 60 tys. złotych. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie termomodernizacji 93% budynków wielorodzinnych, 6% budynków użyteczności publicznej oraz 1% budynków jednorodzinnych.

źródło: "Termolokata - inwestycja w ciepły dom?, raport z serii "Szóste Paliwo?, Primum Polska;
www.termolokata.pl, www.rockwool.pl
zdjęcie: www.ogrzewnictwo.pl