Gminy inwestują w ekologię

Gminy inwestują w ekologię

Polskie gminy chcą być coraz bardziej ekologiczne i chętnie realizują inwestycje prośrodowiskowe polegające zarówno na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ochronie wód, powietrza czy też podejmując działania z zakresu gospodarki odpadami w tym również dotyczące recyklingu. Tylko skąd brać na nie pieniądze?

Każda gmina może znaleźć swój sposób na sfinansowanie prośrodowiskowych inwestycji. Liderem w realizowaniu inwestycji ekologicznych jest gmina Szczawnica, które za swoje działania została wyróżniona tytułem "Gminy przyszłości" w ogólnopolskim konkursie organizowanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

W Szczawnicy na około 370 budynkach zainstalowano łącznie 1574 kolektory słoneczne do podgrzewania wody. Przedsięwzięcie warte ponad 8,4 mln zł było możliwe dzięki pozyskanej przez władze samorządowe dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, dlatego w zakresie ochrony środowiska ciążą na niej szczególne obowiązki. Przede wszystkim musi spełniać określone normy z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby. Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone, wyjaśnia Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy "EKO Szczawnica", społeczny partner projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych".

Z programu ograniczania niskiej emisji skorzystała również gmina Opatów. Na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych otrzymała 1,3 mln zł preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pozwoli to na udzielenie właścicielom 125 budynków dotacji na wymianę starych węglowych pieców na proekologiczne źródła ciepła oraz wykonanie 41 instalacji solarnych. Dzięki temu roczne koszty ogrzewania pojedynczego budynku ulegną zmniejszeniu o ponad tysiąc złotych. Efektem ekologicznym wymiany starych kotłowni będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery: pyłu rocznie o ok.13 tys. kg, dwutlenku siarki o 10 tys. kg i tlenków węgla o 16 tys. kg, informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Jak podaje katowicki WFOŚiGW, w ciągu ośmiu lat z tego rodzaju wsparcia finansowego funduszu skorzystało 50 gmin z województwa śląskiego. Za ok. 270 mln zł w domach i gospodarstwach indywidualnych zlikwidowano blisko 20 tys. przestarzałych źródeł ciepła, zamontowano ponad 3 tysiące instalacji solarnych.

O dofinansowanie inwestycji prośrodowiskowych gminy ubiegać się mogą jeszcze w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, których działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak trzeba się spieszyć, bo program opracowany został jedynie na lata 2007-2013, ponadto duża część środków została już rozdysponowana.

Z tej możliwości niedawno skorzystały jednostki samorządowe w województwie podlaskim. Pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia przeszły trzy projekty, które będą realizowane przez jednostki samorządowe. Grajewo zmodernizuje system ciepłowniczy, na dachu Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku będą zamontowane turbiny wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne. Z energii słonecznej będzie korzystać również basen w Łomży.

O środki na realizację inwestycji prośrodowiskowych samorządy mogą ubiegać się również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tak zrobiło m.in Kowalewo Pomorskie, w którym część szkół i przedszkole będzie korzystało z pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Projekt pod nazwą "Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w 6 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie", uzyskał akceptację zarządu województwa i otrzyma 966 tys. zł dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji szacowany jest na ponad 1,5 mln zł.

Także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina stawia lampy hybrydowe, w których energia pochodzić będzie z natężenia światła słonecznego oraz siły wiatru. Koszt całego projektu wynosi prawie 1,2 mln zł, z czego 75% kosztów kwalifikowanych dofinansowała Unia.

Jest to najlepsze jak do tej pory rozwiązanie problemu doświetlania terenów, gdzie brak jest nadziemnej sieci energetycznej. Jest to także rozwiązanie bardzo ekologiczne. Pozwala nam zaoszczędzić na kosztach oświetlenia kwotę ok. 30 tys.zł. rocznie Dzięki temu zastosowaniu zostaliśmy tegorocznymi finalistami konkursu Eko Gmina, podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski.

Poza lokalnymi funduszami ochrony środowiska, wojewódzkimi programami operacyjnymi i programem dla obszarów wiejskich o dofinansowanie proekologicznych projektów samorządy starać się jeszcze mogą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tu łącznie do wzięcia jest jeszcze 55 mln zł. Gminne inwestycje ekologiczne finansować można również w ramach prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki z GIS mogą być przeznaczone m.in na termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy też wymianę źródeł ciepła na OZE.

Od 21 grudnia br. inwestycje ekologiczne takie jak np. instalacja kolektorów słonecznych, czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będą mogły być dofinansowywane bezpośrednio przez gminy i powiaty, ponieważ wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, która umożliwi przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych.

Podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji będą zarówno podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.eko-samorzadowiec.pl