Europejskie Słoneczne Dni także w Polsce!

Europejskie Słoneczne Dni także w Polsce!

W dniach 1-15 maja 2011 r. odbędą się po raz pierwszy w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni. Jest to kampania ekologiczna o charakterze edukacyjnym oraz informacyjnym realizowana w całej Europie. Akcja ta ma na celu ochronę środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska, objął kampanię Honorowym Patronatem. Europejskie Słoneczne Dni mają za zadanie dotarcia z ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Wymogiem dyrektywy UE 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii jest przygotowanie przez każdy z krajów członkowskich krajowych kampanii ekologicznych promujących energetykę odnawialną.

Ponadto, Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przyjęty 7 grudnia 2010 r. przez Radę Ministrów również zakłada, że do 2020 roku w Polsce zostanie zainstalowanych 15 mln m2 kolektorów słonecznych (niemalże 0,5 m2 na głowę statystycznego mieszkańca) oraz że ten pokaźny i zdecentralizowany program inwestycyjny powinien być wsparty ogólnokrajową kampanią informacyjno-promocyjną jako istotnym elementem promocji rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Projekt ekologiczny Europejskie Słoneczne Dni w Polsce doskonale wpisują się w ramy dyrektywy promując energię słoneczną termiczną i elektryczną.

Solary nie są już  dobrem luksusowym. Dotychczas, w kraju zainstalowano ponad pół mln m2 kolektorów słonecznych. W ubiegłym roku wg danych Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce sprzedano ponad 144 tys. m2 solarów. Ok. 70% instalacji solarnych wykorzystywanych jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu). Oznacza to, że ok. 15 tys. rodzin w ubiegłym roku zdecydowało się na praktyczne wykorzystanie energii słonecznej.

By zachęcić inwestorów do kupna kolektorów słonecznych, NFOŚiGW uruchomiło dotacje na ich zakup i montaż. Uruchomiona została specjalna strona, na której każdy może dokonać szacunkowego doboru odpowiedniej wielkości instalacji słonecznej na swoje potrzeby i wysokości nakładów inwestycyjnych, określić okres zwrotu oraz obliczyć wysokość dotacji NFOŚiGW na solary.

Polska emituje ponad 8 ton CO2 na każdego mieszkańca. Instalacja kolektorów słonecznych zastępuje spalanie paliw kopalnych i przyczynia się do znacznej redukcji emisji tego gazu - 1 domowy system  kolektorów słonecznych = redukcja 1 tony CO2/rok.

Coraz bardziej popularne w niektórych niszach stają się, na wzór krajów zachodnich, systemy fotowoltaiczne (PV). W Polsce systemy fotowoltaiczne wykorzystywane są zazwyczaj na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznych, dlatego też mogą być użyteczne np. w schroniskach górskich przy zasilaniu świetlnych sygnalizatorów drogowych itp.

Wydarzenia związane z promocją kolektorów słonecznych w ramach ogólnoeuropejskiej i ogólnopolskiej kampanii ekologicznej będą miały charakter lokalny. Pikniki będą odbywać się w regionach, powiatach, gminach, a nawet osiedlach. W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowane mogą być organizacje pozarządowe, szkoły, centra badawcze, urzędy, banki, kościoły czy przedsiębiorcy.

Na stronie organizatora Europejskie Słoneczne Dni dostępna jest mapa wydarzeń.

źródło i zdjęcie: www.slonecznedni.pl