Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Sektor budowlany jest jedną z najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki. Obecnie pochłania on około 40 proc. łącznego zużycia energii na terenie całej Unii Europejskiej. Ponieważ jednym z celów Wspólnoty jest ochrona środowiska naturalnego, m.in. w zakresie redukcji zapotrzebowania na energię w poszczególnych branżach, 19 maja 2010 r. Parlament Europejski i Rada uchwaliły nową Dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 UE, uchwalona 19 maja ub. roku zmienia dotychczasowe regulacje w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pierwsze przepisy implementujące nowe regulacje, w tym konieczność posiadania świadectw energetycznych, zaczną obowiązywać w styczniu 2013 r., zaś te najbardziej istotne - dotyczące zerowego zużycia energii oraz jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych w pobliżu każdego nowego budynku, będą obowiązywały od stycznia 2021.

Głównym celem nowej Dyrektywy jest łączne 20 proc. obniżenie zużycia energii w sektorze budowlanym w ramach całej Unii Europejskiej. Dokument zastąpił obowiązującą dotychczas Dyrektywę 2002/91/WE.

Obniżenie poziomu energochłonności ma być zrealizowane głównie poprzez poprawę charakterystyki energetycznej budynków, rozumianą jako obniżenie przewidywanego zużycia energii na potrzeby ogrzewania (powietrza i wody), schładzania i wentylacji oraz oświetlenia budynków w trakcie ich eksploatacji, wyjaśnia Wojciech Wachacki, radca prawny i Partner europejski w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak.

Zastosowana w Dyrektywie definicja budynku jako konstrukcji zadaszonej, posiadające ściany, w których do utrzymania klimatu wewnętrznego stosowana jest energia, obejmuje zarówno domy jedno i wielorodzinne, jak i powierzchnie komercyjne - magazyny czy biura. Tak szeroka definicja wskazuje na ideę pewnej kompleksowości, przyświecającą twórcom Dyrektywy. Rzeczywiście, nowe regulacje obejmują praktycznie wszystkie typy budynków, które możemy sobie wyobrazić, tłumaczy Wojciech Wachacki.

Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia zmian w krajowych przepisach energetycznych, nie później niż do 9 lipca 2012 r. W szczególności, krajowi ustawodawcy są obowiązani do ustalenia minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynków lub modułów budynków (pięter lub  lokali), a także systemów ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji i wentylacji.

1 stycznia 2013 r. wyznacza początek obowiązywania zmodyfikowanych zgodnie z postanowieniami dyrektywy świadectw energetycznych, których zadaniem będzie umożliwienie najemcom lub właścicielom oceny lokalu lub budynku pod kątem charakterystyki energetycznej. Nowe świadectwa będą musiały nie tylko dokumentować stan faktyczny, lecz także - zawierać zalecenia dotyczące optymalizacji charakterystyki energetycznej obiektu oraz - działań, jakie należy podjąć aby zrealizować osiągnięcie zalecanych norm, mówi Wachacki.