Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami w jednym akcie prawnym

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami w jednym akcie prawnym

W resorcie środowiska planowane jest ujednolicenie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Planowany tzw. kodeks odpadowy uwzględni wszystkie aspekty gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi prawa unijnego. Zakończenie prac nad tym aktem planowane jest w roku 2012.

Taką deklarację złożył wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk. Według niego, gospodarowanie odpadami - w tym komunalnymi - jest obecnie największym problemem środowiska i działania resortu koncentrują się na tych zagadnieniach. Opracowano już propozycje zmian - trzy weszły w życie, dwie są przedmiotem prac Sejmu, a założenia dwu innych projektów są procedowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, podkreślił wiceminister.

Zaznaczył, że w projekcie rządowym zmian ustawy o odpadach jest zapis przewidujący oddanie gminom władztwa nad odpadami komunalnymi. Przypomniał, że od 15 lipca prace nad projektem ustawy o odpadach premier powierzył resortowi środowiska. Resort przygotował założenia do ustawy i przekazał je Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. W założeniach przewiduje się, że gminy przejmą prawa właścicieli nieruchomości do dysponowania odpadami komunalnymi. W Sejmie powstała też podkomisja, która będzie opracowywać te przepisy. Jej pierwsze posiedzenie zaplanowano na połowę grudnia.

Zmiana przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinna wejść w życie od 2011 r., podał Błaszczyk. Do końca grudnia powinno zostać wydane rozporządzenie dotyczące wartości odniesienia substancji zanieczyszczających powietrze, ponieważ zakończone zostały już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne. Recykling pojazdów, a szczególnie wyeliminowanie szarej strefy z tego sektora, jest jednym z resortowych priorytetów gospodarki odpadami. Błaszczyk poinformował, że Polska rozmawia z Komisją Europejską o wdrożeniu dyrektywy dotyczącej recyklingu zużytych pojazdów.

Podał także, że Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadzi kontrole, które mają na celu wyeliminowanie zjawiska nieprzekazywania do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W jego ocenie przyczyną takiego stanu jest brak świadomości właścicieli pojazdów przekazujących wraki nieuprawnionym firmom.

W pierwszej połowie przyszłego roku zaplanowano szczegółowe kontrole miejsc, w których prowadzony jest nielegalny demontaż pojazdów, a prowadzący ten proceder zostaną ukarani zgodnie z obowiązującym prawem, zadeklarował wiceminister. Zmieniane przepisy przewidują za nielegalny demontaż pojazdów kary pieniężne od 10 tys. do 300 tys. zł, a nie jak dotychczas niskie mandaty.

Błaszczyk zapewnił, że tylko do połowy 2010 r. zarezerwowane będą środki na budowę 12 regionalnych zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Jeśli do tego czasu nie będzie formalnych możliwości realizacji tych inwestycji, środki trafią na inne cele. Resort chciał, by spalarnie powstały wcześniej, jednak kłopoty ze zlokalizowaniem inwestycji opóźniły ten proces. Najbardziej zaawansowane są trzy projekty budowy takich spalarni.

Przypomniał, że odpady przede wszystkim należy poddawać odzyskowi lub recyklingowi, następnie unieszkodliwianiu. Najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami jest ich składowanie, natomiast spalanie odpadów powinno stanowić alternatywę dla odzysku i recyklingu. Segregacja odpadów u źródła jest kluczowym elementem gospodarowania odpadami, podkreślał.

Błaszczyk wyjaśnił, że od 2001 r. wiadomo, że wysypiska odpadów niespełniające norm środowiskowych zostaną zamknięte z początkiem 2010 r. Przypomniał, że 85 proc. odpadów trafia na składowiska, które spełniają wymagania. Pozostałe składowiska stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska muszą zostać zamknięte i zabezpieczone, o czym zarządzający składowiskami i administracja wiedzą od 2001 r.

Wiceminister zadeklarował, że resort zastanowi się nad rozwiązaniem problemu wielu rolników - odbierania zużytej foli, w którą pakowana jest słoma.

źródło: PAP
zdjęcie: www.bys.com.pl