Czym są odpady komunalne?

Źródłem wytwarzania odpadów komunalnych są między innymi gospodarstwa domowe. Ilość powstających odpadów jest zaś uzależniona od poziomu i modelu konsumpcji oraz świadomości ekologicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Pamiętajmy o najważniejszej zasadzie postępowania z odpadami domowymi - nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych odpadów komunalnych ma zapobiec zanieczyszczeniu tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi. Odpady komunalne, aby mogły zostać poddane procesom odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać określone wymagania. Jeśli nie będą spełniały określonych norm, nie zostaną przetworzone.

Odzysk - to nic innego, jak możliwość wykorzystaniu odpadów w całości lub w części oraz możliwość odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów i energii. Recykling zaś jest formą odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać.

opr.: Aneta Sadlik