Rozwój energetyki wiatrowej w Europie

Rozwój energetyki wiatrowej w Europie

Energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańszą z dostępnych technologii odnawialnych źródeł energii, dlatego zauważalny jest w Europie jej silny rozwój. Takie dane wynikają z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało raport ?Pure Power"(Czysta moc) zawierający analizę dotychczasowego rozwoju energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej oraz zaktualizowane scenariusze rozwoju tego sektora do roku 2020 i 2030 w podziale na poszczególne kraje członkowskie.

Raport ma na celu uświadomienie rządom krajów członkowskich jaką rolę może odegrać energetyka wiatrowa w ich finalnym bilansie energetycznym.

Według przeprowadzonych analiz autorów raportu energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańszą z dostępnych technologii OZE. Między innymi dlatego właśnie według autorów raportu, technologia ta będzie miała największy wkład w osiągnięcie celu obligatoryjnego Dyrektywy 2009/28/WE. Raport EWEA "Pure Power" (druga edycja) uwzględnia aktualne cele krajów członkowskich wynikające z zapisów dyrektywy które określają dochodzenie do określonego udziału energii OŹE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r.

W porównaniu z pierwszą edycją raportu cel wyznaczony przez EWEA dla energetyki wiatrowej wzrósł z 180 GW do 230 GW w roku 2020 oraz z 300 GW do 400 GW w roku 2030. Autorzy badania twierdzą, że realizacja tych celów będzie możliwa, jeżeli kraje członkowskie przestaną postrzegać system elektroenergetyczny jedynie jako krajową infrastrukturę przesyłową oraz podejmą szybkie i skuteczne działania w celu rozwoju wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Dla każdego kraju członkowskiego Raport EWEA prezentuje wyniki dwóch scenariuszy: scenariusz "low" (niski) oraz scenariusz "high" (wysoki). Scenariusz "niskiego" rozwoju opiera się na konserwatywnym podejściu EWEA, w którym celem na 2020 roku jest osiągnięcie na poziomie 230 GW zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej w całej UE i produkcji na poziomie 580 TWh.

Scenariusz "wysoki" opiera się na stwierdzeniu, że energia z wiatru jest najbardziej dostępną technologią z odnawialnych źródeł produkujących energię elektryczną i jest w stanie osiągnąć znacznie wyższy udział niż 12 proc. w roku 2020 wskazywany przez Komisję Europejską. Dla wielu krajów członkowskich scenariusz "wysoki" oznacza uwzględnienie celów ogłoszonych już w ich krajowych strategiach energetycznych w 2009 roku. Scenariusz prognozuje zainstalowaną moc w elektrowniach wiatrowych w UE w 2020 roku na poziomie 265 GW i produkcję energii elektrycznej na poziomie 681 TWh.

Nawiązując do scenariusza "niskiego", rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w 2020 roku jest prognozowany na 10 500 MW, co oznacza średni roczny wzrost zainstalowanej mocy na poziomie 836 MW i produkcję energii elektrycznej na poziomie 25,4 TWh. Oznacza to 12,5 proc. udziału w finalnym zużyciu energii elektrycznej w kraju w roku 2020. Obecnie produkcja w Polsce wynosi mniej niż 1 TWh.

Scenariusz "wysokiego" rozwoju prognozuje 12 500 MW zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej w 2020 roku. Oznacza to roczny przyrost w latach 2010-2020 na poziomie 1,002 MW. Według tego scenariusza produkcja energii elektrycznej z siłowni wiatrowych wyniesie w 2020 roku około 30 TWh, co będzie oznaczało 14,8 proc. udziału w finalnym zużyciu energii elektrycznej w kraju.

Polska w przygotowanym opracowaniu uważana jest za kraj z bardzo dużymi możliwościami rozwoju w obszarze energetyki wiatrowej. W scenariuszu "wysokim" została umiejscowiona w grupie krajów razem z Francją i Włochami, gdzie przewidywana roczna instalacja mocy przekroczy 1000 MW, ale będzie niższa niż 2000 MW. Do grupy charakteryzującej się największym przyrostem mocy (od 2000 do 3000 MW) w ciągu roku należą Niemcy, Hiszpania i Anglia.

Scenariusze zakładają, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w roku 2020 dla obu scenariuszy będzie na poziomie 203,7 TWh.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.ziemianarozdrozu.pl