Czy gmina ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych?

Każda gmina musi zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Potwierdza to art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

Art. 4 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Selektywna zbiórka odpadów komunlanych pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci. Proces ten także umożliwia wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, a także osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z art 4 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) w każdym urzędzie gminy dostępny jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten dotyczy m.in. prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Rada gminy określa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Niższe stawki stosowane są wówczas, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

opr.: Aneta Sadlik