Nowelizacja ustawy o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach

12 marca weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 145).

Marcowa nowelizacja dostosuje polskie przepisy do regulacji unijnych, głównie wymagań określonych w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Nowe przepisy dotyczą działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników albo urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Możliwa będzie taka działalność na podstawie decyzji administracyjnej obejmującej obszar całej Polski.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza odrębne wymagania dla przewoźnych urządzeń do przetwarzania odpadów zawierających azbest oraz zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Nowelizacja dodaje do ustawy o odpadach nowy rozdział o karach pieniężnych i nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa obowiązek wymierzania kar pieniężnych za nieprawidłową gospodarkę odpadami.

źródło: www.inzynierbudownictwa.pl
zdjęcie: www.zgora.pios.gov.pl