Wymogi unijne w zakresie spalarni odpadów

Wymogi unijne w zakresie spalarni odpadów

Według norm, które narzuciła nam Unia Europejska już w tym roku ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska musi spaść do 75% w stosunku do roku 1995, w 2013 do 50%, a w 2020 roku ilość ta nie może przekroczyć 35%.

Bez budowy spalarni odpadów Polska nie poradzi sobie z wypełnieniem kluczowych wymogów Unii Europejskiej, powiedział prof. dr inż. Tadeusz Pająk, z AGH podczas konferencji "Gospodarka odpadami dla krajów Europy Środkowo- Wschodniej".

Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce nie należy do wiodących, a nawet przeciętnych w UE. Zaniedbania dziesięcioleci minionej epoki w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, wymagają pilnego podjęcia szeregu działań, aby dorównać rozwiniętym krajom UE i sprostać standardom prawa wspólnotowego.

Mimo że w ostatnich latach istotnie zmniejszyła się liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych Polska nadal jest na jednym z ostatnich miejsc wśród wszystkich państw członkowskich UE-27 pod względem zastosowania nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niezbędne jest jak najszybsze odwrócenie opartej na składowaniu monokultury unieszkodliwiania odpadów komunalnych i wdrożenie nowoczesnych systemów kompleksowego zagospodarowania, w tym z wykorzystaniem instalacji do spalania i odzysku energii zawartej w odpadach, tłumaczył Tadeusz Pająk.

Potrzeby w tym zakresie zostały precyzyjnie zdefiniowane wraz z drugą edycją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 i uzyskały poparcie rządowe. Wyodrębniono w specjalnie utworzonym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidzianym na lata 2007 -2013 oddzielny priorytet dla tych strategicznych przedsięwzięć, które mają doprowadzić do efektywnej poprawy sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, co z kolei uzyskało poparcie Komisji Europejskiej, niezbędne dla sfinansowania tych zamierzeń.

W grudniu 2010 roku ma nastąpić pełna transpozycja przepisów najnowszej dyrektywy 2008/98/EC w sprawie odpadów. A najpóźniej w połowie 2010 roku będzie wiadomo, które z obecnych projektów instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zaplanowane do budowy w ramach POIiŚ w dużych polskich miastach będą mogły być wdrożone.

Krajowe projekty budowy spalarni odpadów komunalnych, stanowiących niezbędne uzupełnienie, a zarazem istotne rozszerzenie już istniejących systemów gospodarki odpadami dla dużych polskich miast bądź regionów kraju wkraczają obecnie w decydującą fazę ich rozwoju, powiedział Pająk.

Na liście indykatywnej do POIiŚ znajduje się 12 projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych: w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Toruniu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Górnośląskim Związku Metropolitalnym oraz rozbudowa obiektu w Warszawie.

Obecny stan zaawansowania projektów budowy spalarni odpadów pozwala stwierdzić, że 7 z nich ma realne szanse zmieszczenia się w terminie do 30 czerwca 2010 roku, jako ostatecznym terminem dla opracowania niezbędnych dokumentów celem przedłożenia wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności. Są nimi projekty Bydgoszcz-Toruń, Warszawa, Szczecin, Poznań, Olsztyn, Białystok, Kraków, wyjaśniał Tadeusz Pająk, dla grupy pozostałych pięciu projektów istnieje duże zagrożenie, że mogą z różnych przyczyn nie zmieścić się w wyznaczonym terminie.

Jeśli opóźnienia nie okażą się zbyt duże wówczas mogą mieć szansę na ewentualne przedłużenie. Jeśli jednak poziom opóźnienia będzie istotny, to projekty te mogą zostać skreślone z listy indykatywnej w drugiej połowie 2010 roku.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.sxc.hu