Wymiana pokrycia dachowego z azbestu

Wymiana pokrycia dachowego z azbestu

Według szacunkowych obliczeń, nawet połowa budynków w Polsce ma na dachu eternit. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie od początku lat 70. ze względu na niską cenę oraz dużą trwałość.

Zawarte w eternicie włókna azbestowe, są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego. Bezpośrednim zagrożeniem są uszkodzone elementy zawierające azbest, ponieważ w tym przypadku ułatwione jest uwalniane włókien tego niebezpiecznego minerału.

Właściciel budynku, którego dach pokryty jest azbestem odpowiedzialny jest za jego utylizację. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Gospodarki, waga wszystkich odpadów azbestowych w Polsce szacowana jest na 14,5 mln ton. Ponad jedna trzecia tego materiału znajduje się na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Można przyjąć, że usunięcie azbestowego problemu z kraju pochłonie 40 - 60 mld zł, czyli piątą część dochodów budżetu państwa w 2010 roku.

W konkretnym przypadku całkowity koszt pozbycia się metra kwadratowego pokrycia dachowego z azbestu (od demontażu po składowanie) zawierać powinien się w widełkach od 20 do 80 zł. Wszystko uzależnione jest od stopnia skomplikowania konstrukcji dachu, lokalnych kosztów robocizny i odległości do najbliższego składowiska odpadów zawierających azbest.

Na terenie blisko połowy województw odpowiednie FOŚiGW dotują preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska na wymianę pokrycia dachowego. Poszczególne gminy organizują swoje programy na różnych zasadach. Każdy, kto jest zainteresowany wymianą pokrycia dachowego z azbestu i otrzymaniem dofinansowania z tego tytułu, powinien zasięgnąć informacji w odpowiednim wydziale ochrony środowiska.

Bez wątpienia jednak każda gmina wymagać będzie podpisania umowy na wykonanie prac ze specjalistyczną firmą. Konieczne jest bowiem aby przedsiębiorca, wynajęty do wykonania robót, posiadał pozwolenie wydane przez właściwego starostę lub prezydenta miasta. Następnie na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w starostwie chęć rozbiórki dachu. Jeśli starostwo, w ciągu 30 dni od zgłoszenia, nie wyrazi sprzeciwu można przystąpić do robót rozbiórkowych.

Zdemontowany azbest musi trafić na specjalistyczne składowisko, skąd właściciel otrzyma poświadczenie na karcie przekazania odpadów.

Po dokonaniu wszystkich tych czynności właściciel nieruchomości może udać się do gminy, aby wykreślić z ewidencji zabezpieczony eternit oraz odzyskać pieniądze. W gminie należy zazwyczaj przedstawić następujące dokumenty: protokół zakończenia robót, oświadczenie wykonawcy o starannym wykonaniu prac, kartę ewidencji, kartę przekazania odpadów z poświadczeniem przez specjalistyczne składowisko oraz fakturę poświadczającą poniesione koszty.

Zmiany w prawie zlikwidowały od 1 stycznia br. Gminne i Powiatowe FOŚiGW. Środki zasilające te fundusze do 2010 roku trafiły do kasy samorządów. Pieniądze te nie mogą być jednak przekazywane na rzecz mieszkańców, bo byłoby to niezgodne z ustawą o finansach publicznych.

W Lublinie znaleziono na to sposób. Gmina odbiera bowiem od właściciela azbest i pozbywa się go na własny koszt. Po stronie właściciela nieruchomości pozostaje więc jedynie koszt związany z demontażem pokrycia dachowego. Należy szacować, że w przypadku domu jednorodzinnego jest to około 20 - 30 proc. całkowitego kosztu pozbycia się odpadów azbestowych.

WFOŚiGW w Warszawie nie przewiduje w 2010 roku dofinansowania tego typu projektów na terenie stolicy, a jedynie poza jej granicami. Możliwe jest jedynie dofinansowanie projektów utylizacji azbestu w przypadku budynków miejskich takich jak szpitale czy przedszkola. Osoby fizyczne i firmy muszą natomiast czekać na uruchomienie nowego programu utylizacji, którego warunki będą negocjowane przez władzę miasta z WFOŚiGW w IV kwartale br.

Przy zmianie pokrycia dachowego możliwe jest odpowiednie wsparcie finansowe. Na terenie blisko połowy województw odpowiednie FOŚiGW dotują bowiem preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska na wymianę pokrycia dachowego. Warunki tych kredytów są jednak różne w zależności od wyników negocjacji przeprowadzonych przez WFOŚiGW.

źródło informacji: Home Broker
zdjęcie: Alpintech