Zanim otrzymasz certyfikat energetyczny

Zanim otrzymasz certyfikat energetyczny

W styczniu ubiegłego roku wprowadzony został obowiązek certyfikacji energetycznej, co w praktyce oznacza, że po zakończeniu budowy domu, a przed złożeniem dokumentów o pozwolenie na użytkowanie budynku należy sporządzić certyfikat energetyczny.

Świadectwo przygotowuje uprawniona do tego osoba w oparciu o projekt budowlany oraz wizję lokalną. Wizja lokalna to ważny etap w opracowywaniu certyfikatu energetycznego, służy bowiem weryfikacji już zrealizowanego budynku względem projektu. To nic innego jak spotkanie inwestora z przedstawicielem firmy, której zleciliśmy przygotowanie świadectwa energetycznego naszego domu (osoba ta powinna posiadać kompetencje i uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów).

Wizja lokalna przeprowadzana jest na terenie działki oraz w samym budynku. Służy zebraniu informacji i dokumentacji (także fotograficznej) wszelkich zmian dokonanych przez inwestora w trakcie procesu budowlanego, wprowadzonych modyfikacji oraz dodatkowych rozwiązań zastosowanych w celu zwiększenia energooszczędności budynku.

Analizie poddawane są również czynniki klimatyczne, uwarunkowanie działki, a także lokalizacja domu względem stron świata. Inwestor na spotkanie z audytorem powinien przygotować jeden egzemplarz projektu budowlanego oraz kopie projektów i dokumentacji instalacji. Termin realizacji świadectwa oraz jego koszt  inwestor indywidualnie uzgadnia z firmą wykonawczą.

Dokument jest ważny przez 10 lat. Właściciel budynku ma obowiązek wykonania nowego certyfikatu energetycznego jeżeli upłynął  termin jego ważności, lub w przypadku przebudowy czy  remontu budynku gdy uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku.

Co jest niezbędne do przygotowania certyfikatu energetycznego Twojego domu?

  • projekt budowlany,
  • wizja lokalna.

Co się na pewno przyda do certyfikatu energetycznego budynku!

  • projekt instalacji centralnego ogrzewania (CO);
  • projekt instalacji ciepłej wody użytkowej CWU);
  • dane techniczne kotła CO i zbiornika CWU;
  • dane techniczne dodatkowych urządzeń np. klimatyzacji, rekuperacji, pompy ciepła, instalacji solarnej;
  • dokumentacje zawierające współczynniki przenikania ciepła dla okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej, użytych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych;
  • projektowa charakterystyka energetyczna budynku.

Certyfikat energetyczny budynku jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową został nałożony na polskich inwestorów 1 stycznia 2009 r. i wynika z prawa europejskiego. Sporządza się je dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Certyfikat energetyczny budynku jest opracowywany na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Jeszcze w czerwcu na stronie www.z500.pl zostanie uruchomiona dodatkowa zakładka za pośrednictwem której inwestorzy kończący budowę domu będą mieli możliwość zamówienia świadectwa charakterystyki energetycznej przez Internet. Usługa "Świadectwo przez Internet? przygotowana będzie wspólnie z firmą BuildDesk.

opr.: Piotr Zwierzyński, Studio Z500
zdjęcie: Jakub Tarnowski