Czy wolno wyciąć swoje drzewo bez pozwolenia?

Czy wolno wyciąć swoje drzewo bez pozwolenia?

Można wyciąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości tylko wówczas, jeśli jest na to stosowne zezwolenie. Jednak w specyficznych wypadkach nie trzeba się o nie starać. Warunek jest jeden - konieczność wycinki musi wynikać z decyzji administracyjnej.

Wycinka drzewa lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, bądź w szczególnym przypadku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek posiadacza danej nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku o wycinkę musi dołączyć jego zgodę.

Ustawodawca określił precyzyjnie, jakie kategorie drzew nie wymagają stosownego pozwolenia na ich wycinkę. Są to między innymi drzewa owocowe, drzewa na plantacjach oraz oraz te poniżej pięciu lat. W ustawie określono również, w sposób już mniej precyzyjny, że zezwolenie nie dotyczy również drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Jakie są konsekwencje bezprawnej wycinki drzew?

Niedopełnienie wymaganych formalności może być bardzo nieprzyjemne w skutkach. Kary naliczane są w zależności od gatunku i wielkości drzewa i nie są to kwoty symboliczne. Wycinka drzew bez zezwolenia może skutkować koniecznością zapłaty nawet wielotysięcznych kar.

Pozwolenie wodnoprawne nie jest podstawą wycinki drzew

Jeśli posiadasz pozwolenie wodnoprawne, w którym zawarto wytyczne co do działań niezbędnych dla utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracyjnych, to nie możesz bez dodatkowych zezwoleń w ramach konserwacji urządzenia wodnego dokonywać wycinki.

Konieczne zezwolenie

W celu dobrowolnego wykonania obowiązku zawartego w art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, oczywiście w przypadku gdy usunięcie drzew lub krzewów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, jako zainteresowany podmiot (właściciel nieruchomości lub spółka wodna) należy złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę. W przypadku, kiedy wniosek składa spółka wodna (jeśli urządzenia wodne objęte są działaniami danej spółki wodnej), musi dodatkowo uzyskać zgodę właściciela terenu, którego wniosek ma dotyczyć.

Co się dzieje w sytuacji bezczynności w sprawie konserwacji urządzenia wodnego?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska w takiej sytuacji powinna zostać wydana decyzja administracyjna. Zastępuje ona zezwolenie na wycinkę drzew i powinna być wydana w oparciu o art. 77 ust 2 Prawa wodnego. Urząd jest zobowiązany do ingerencji w sytuacji bezczynności zobowiązanego podmiotu. Chodzi o to, że na podstawie art. 77 ust 1 utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Jeśli jako zobowiązany podmiot dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków, dopiero w takiej sytuacji wkracza urząd. Ustala on w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania prac konserwacyjnych urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego). I dopiero taka decyzja spowodowana brakiem wykonania przez dany podmiot, jako zobowiązanego, swoich obowiązków zastępuje zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Oczywiście dotyczy ona tylko drzew lub krzewów w sposób oczywisty kolidujących z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń wodnych. Nie ma mowy w tym zakresie o żadnej dowolności.

--------------------------

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220);
  • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późń. zm.).

źródło: www.ochronasrodowiska.eu
zdjęcie: www.pzw.lebork.pl