Izolacyjność termiczna okien

Izolacyjność termiczna okien

Izolacyjność termiczna określa współczynnik przenikania ciepła U. Jego wartość zależy od czterech elementów: rodzaju szyby, profili, uszczelek oraz geometrii okna.

Współczynnik przenikania ciepła wyznaczają i podają producenci okien.

Warto zwrócić uwagę, czy wartość ta dotyczy całego okna (Uw) - tą powinniśmy się sugerować, czy np. tylko szyby (Ug) lub ramy (Uf) - różnica bowiem może być spora, nawet do 30%.

Standardem są już wyroby, których współczynnik U nie przekracza 1,5 [W/(m2?K)] jest to wartość mniejsza niż wymagane - 1,7-1,8 [W/(m2?K)] (w zależności od strefy klimatycznej) - określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na potrzeby budownictwa energooszczędnego producenci okien wciąż starają się obniżać ten współczynnik - obecnie można kupić okna o wartości U = 0,8 [W/(m2?K)]

Wybór okien o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych poza tym, że wiąże się z mniejszymi kosztami za ogrzewanie, przyczynia się także do zwiększenia wartości domu. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje bowiem wymóg sporządzania świadectwa energetycznego na podstawie przepisów Prawa Budowlanego i wynika z dyrektywy 2002/91/WE Parla-mentu Europejskiego w zakresie charakterystyk energetycznych budynków.

Na skutek niewłaściwego montażu w miejscach łączenia okna ze ścianą mogą powstać tzw. mostki termiczne - miejsca o gorszych właściwościach termoizolacyjnych, w których dochodzi do wzmożonej ucieczki ciepła.

Pamiętajmy także, że współczynnik Uw należy dobierać, mając na uwadze przenikalność cieplną ścian - jeżeli te są niedostatecznie ocieplone, zakup okien o najniższym współczynniku będzie po prostu nieekonomiczny (takie okna są droższe od standardowych). Jeśli nie planujemy docieplenia ścian, wystarczą okna o współczynniku U = 1,7-1,8 [W/(m2?K)]).

Najpopularniejszą metodą pomiaru izolacyjności termicznej budynku jest badanie za pomocą kamery termowizyjnej (koszty takich badań to ok. 1800 zł brutto za 1 dzień pracy ekipy pomiarowo-analitycznej, zazwyczaj wykonuje się od 50 do 80 zdjęć). Polega ono na wykonaniu tzw. termogramów - zdjęć pokazujących różnice w izolacyjności termicznej okien, tj. miejsca, gdzie dochodzi do strat ciepła.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Oknoplast