Jak segregować odpady domowe?

Jak segregować odpady domowe?

Bardzo często do jednego pojemnika wyrzucamy różnorodne produkty, które odpowiednio posegregowane można jednak ponownie przetworzyć. Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem, dlatego warto przyczynić się do poprawy jakości środowiska, w którym  żyjemy.

Krajowy plan gospodarowania odpadami 2010 (M.P. Nr 90, poz. 946) zakłada, że segregacja odpadów komunalnych to wyodrębnienie:

  • papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
  • odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
  • tworzyw sztucznych i metali,
  • odpadów zielonych z ogrodów i parków,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • przeterminowanych leków,
  • chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • odpadów budowlano-remontowych.

Odpady domowe należy segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach.

Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów , papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach - należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Segregacja powyższych odpadów (makulatury) pozwoli na odzysk papieru, co pozwali z kolei oszczędzić zarówno drzewa, jak i energię. Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew. Istotne jest by segregować tylko niezanieczyszczoną makulaturę. Oczyszczanie tych odpadów domowych nie jest efektywne ekologicznie. Często brakuje też odpowiednich technologii i urządzeń do przeprowadzenia takiego
procesu.

Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. - łatwiej je wysegregować z pojemnika na tworzywa sztuczne. Opakowania z tworzyw sztucznych należy przed każdym wyrzuceniem zgnieć - zmniejszy się w ten sposób objętość odpadów. Segregacja tego typu odpadów jet niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat.

Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane kolorowe odpady opakowaniowe, zaś pojemniki białe służą do segregacji szklanych, bezbarwnych odpadów opakowaniowych.

Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów. Nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny.

Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń.

opr.: Aneta Sadlik
zdjęcie: www.sxc.hu