Czy sprzęt RTV i AGD podlega selektywnej zbiórce?

Czy sprzęt RTV i AGD podlega selektywnej zbiórce?

Kupujemy nowy sprzęt RTV i AGD, a co zrobić z popsutym lub starym i nieużywanym? Jako użytkownicy telewizorów, czy pralek jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki tego typu produktów.

Zużyty sprzęt musimy przekazać podmiotowi zajmującemu się zbieraniem tego typu odpadów. Mówi o tym art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.).

Informacje o zasadach właściwego postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD możemy znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku Twojej gminy. Ponadto na stronach internetowych każdej gminy znajduje się spis przedsiębiorców, którzy na danym terenie zajmują się zbieraniem zużytego sprzętu AGD i RTV. Bardzo często gminy organizują akcje selektywnej zbiórki takiego sprzętu w ramach wiosennych i jesiennych porządków. Wyznaczane są wówczas miejsca na specjalne kontenery, do których wrzucać można elektrośmieci.

Tego typu sprzęt można także oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Również serwisy oferują możliwość pozostawienia sprzętu, którego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych.

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD to odzysk tworzyw sztucznych oraz cennych metali - cynku, ołowiu, żelaza i miedzi. Selektywna zbiórka tego typu odpadów to zapobieganie przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, do środowiska.

Nie wolno wyrzucać elektrośmieci do koszy i pojemników przeznaczonych na odpady komunalne, ani pozostawiać zużytego sprzętu AGD i RTV w lasach i przydrożnych rowach - za to grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Zużyty sprzęt RTV i AGD zawiera substancje niebezpieczne, między innymi rtęć, kadm czy PCB*. Gdy substancje takie przedostaną się do gleby mogą trafić do roślin, organizmu zwierząt oraz człowieka. Zużyty sprzęt zawiera również freony, które niszczą warstwę ozonową. Jeśli będziemy niewłaściwie postępować ze zużytym sprzętem, przyczynimy się do przedostawania się tych substancji do atmosfery.

Od 2005 roku wszyscy producenci sprzętu RTV i AGD mają obowiązek umieszczać odpowiedni znak - przekreślony kosz - na opakowaniach produktów, których nie wolno wyrzucać do kosza, czy kontenera na odpady.

 

* PCB - to polichlorowane bifenyle stosowane głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach i materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy. W środowisku naturalnym ulegają one bardzo powolnemu rozkładowi z wydzieleniem pochodnych o własnościach zbliżonych do dioksyn i powodują bardzo trudne do usunięcia skażenie gleby i wody. Stosowanie tych związków w USA zostało zabronione od 1977. W Polsce i Unii Europejskiej ich stosowanie nie jest zabronione, aczkolwiek obwarowane ścisłymi ograniczeniami.

opr.: Aneta Sadlik
zdjęcie: www.elektrosmieci.pl