Jakie wymagania muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych?

Wymagania te określone są w formie załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i zależą od rodzaju odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki.

Aktualny dokument to Rozporządzenie Ministra Środwiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.).

Wymogi dla ścieków oczyszczonych w oczyszczalni przydomowej różnią się zależnie od odbiornika ścieków:

  • wody leżące poza gruntem będącym własnością użytkownika;
  • grunt (ziemia)  lub urządzenia wodne w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego.


W pierwszym przypadku (wprowadzanie ścieków do wód) ścieki muszą spełniać wymagania stawiane oczyszczalniom o wielkości RLM do 2000, w drugim: oczyszczalniom o wielkości RLM od 2000 do 9999.

wskaźnik dopuszczalna wielkość
RLM do 2000 RLM od 2000 do 9999
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji 40 mgO2/l 25 mgO2/l  lub 70-90% redukcji zawartości
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową 150 mgO2/l 125 mgO2/l  lub 75% redukcji zawartości
zawiesiny ogólne
50 mg/l 35 mg/l  lub 90% redukcji zawartości
azot ogólny 30 mgN/l* 15 mgN/l*
fosfor ogólny 5 mgP/l* 2 mgP/l*

*wartość wymagana wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

Warunki dodatkowe, jakie muszą spełniać ścieki odprowadzane z oczyszczalni przydomowych:

  • ilość ścieków, które mogą być odprowadzane z oczyszczalni: 5,0m3/dobę;
  • dla ścieków odprowadzanych do gruntu: BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
  • najwyższy poziom użytkowy wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5m pod dnem urządzeń odprowadzających ścieki do wód  lub pod 1,5-metrową warstwą gruntu pod miejscem wprowadzenia ścieków do gruntu.
Joanna Ryńska, dziennikarz branżowy

Oczyszczalnie ścieków

Zobacz wypowiedzi

Ekspert firmy